Svine-strid havnet i Miljøministeriet

Nævn underkendte amtet

SINDAL:En sag om tilladelse til svineproduktion på gården Teklaborg i Sindal Kommune er nu røget til behandling i Miljøministeriets Landsplanafdeling. I foråret fik gårdens nye ejer, Søren Horsholt, tilladelse fra Nordjyllands Amt til en produktion på ialt 231 dyreenheder, Ifølge den kommunale byggemeddelelse må besætningens størrelse i øvrigt maksimalt være på i alt 15.600 smågrise og slagtesvin. Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet af en beboer, Knud Gammelgaard, på samme vej, og sagens foreløbige kulmination er, at klageren har fået medhold i nævnet, som samtidig ophæver amtets afgørelse. Naturklagenævnet finder, at amtets afgørelse er truffet på et utilstrækkeligt grundlag og henviser blandt andet til manglende vurderinger af svineproduktionens konsekvenser for miljøet. Amtet føler sig tilsyneladende lidt på gyngende grund efter Naturklagenævnet underkendelse af deres afgørelse - i hvert fald har man nu bedt Miljøministeriets Landsplanafdeling om et par råd. Blandt andet vil man gerne have oplyst, om amtet har hjemmel til at standse byggeriet og dets ibrugtagning på nuværende tidspunkt, ligesom man i brevet påpeger, at man ikke p.t. har afgjort om anlægget er VVM-pligtigt eller ej. Amtet mener dog ikke selv, at man umiddelbart har hjemmel til at standse byggeri og ibrugtagning, fremgår det af skrivelsen. - Det kom meget bag på mig, siger gårdejer Søren Horsholt, der blandt andet henviser til, at stalden er forsynet med et anlæg, der nedsætter fordampningen af kvælstof med 80 procent. Han understreger, at han regner med at få sin tilladelse, når sagen slutter. Klageren Knud Gammelgaard er frustreret over, at afgørelsen tilsyneladende ikke har haft ret megen effekt. - Ni dage efter Naturklagenævnets underkendelse af amtets afgørelse blev gylletankens betonelemener anbragt. Det fortsattte byggeri betyder ikke alene, at indsigelser er gjort meningsløse. Det betyder også en tilsidesættelse af den lovmæssige ret, der tilfalder enhver med individuel interesse, lyder meldingen således.