Lokalpolitik

Svinefarm truer lugten i naboskab

?Vi bor på et fritidslandbrug med en nabo ca. 1 km fra os, der vil bygge en svinefarm med 15 m høj kornsilo og 3500 kubikmeter gylletank, der skal dog ingen beboelse være der. Det skal bygges med 125 m til den nærmeste nabo og flere tæt omkringboende og altså ca. 1 km fra ham selv. Det kaldes en gårdudflytning, men på gården, der søges fra, har der ikke været dyreproduktion de sidste 15 år. Må man det ifølge loven? !Byggeri i landzone, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, kræver ikke landzonetilladelse. Det indebærer, at naboerne ikke inddrages i processen, før der meddeles byggetilladelse. Og det indebærer, at ejeren har krav på at modtage en byggetilladelse, såfremt alle betingelser er opfyldt. Der kræves dog tilladelse for så vidt angår beliggenhed og udformning af bygninger, der opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Efter Deres beskrivelse er det vores vurdering, at landzonetilladelse er nødvendig i Deres tilfælde, og det indebærer, at De får mulighed for at gøre indsigelse og for – såfremt det ikke hjælper – at klage til Naturklagenævnet. Ved opførelse af driftsbygninger skal kommunen foretage en konkret afvejning ud fra driftsmæssige og miljømæssige forhold og således, at ejendommens bebyggelses- og færdselsarealer udgør en hensigtsmæssig helhed. Såfremt lovens udgangspunkt fraviges, skal kommunen foretage en afvejning mellem interesserne i sagen, og på denne måde skal der således tages hensyn til Deres udsigtstab og lugtgener. Hvis De ikke er blevet partshørt, kan konsekvensen være, at den tilladelse, som naboen har fået, er ugyldig. De bør kontakte kommunens tekniske forvaltning. Hvis der er givet tilladelse, kan De gennemgå ansøgningen og tilladelsen. De skal særligt være opmærksom på, om forholdene er beskrevet korrekt. Det sker, at der bygges efter en tilladelse til noget helt andet, og i så fald er byggeriet naturligvis ulovligt. Hvis naboen ikke har medtaget alle forhold, bør De naturligvis gøre kommunen opmærksom på manglerne. Det er muligt, at det ændrer sagen. Ved tilladelsen ses på sammenhængen mellem ejendommens størrelse og byggeriet. Der skal være en vis sammenhæng mellem dyreholdet og bygningernes størrelse. Naboejendommen er en landbrugsejendom, og naboen har derfor krav på at kunne opføre passende bygninger. Såvel kornsilo som gylletank er at betragte som bygninger. En landbrugsejendom fortaber ikke sin "ret" til dyrehold ved at have været uden dyr i 15 år. Det er fortsat en landbrugsejendom, og De vidste ved købet af Deres ejendom, at der er tale om en landbrugsejendom.