Lokalpolitik

Svins miljøbelastning giver hidsigt opgør

Amtspolitikere beskylder hinanden for at fordreje kendsgerninger

NORDJYLLAND. Antallet svin på de nordjyske landbrug er steget kraftigt. Den seneste halve snes år er antallet af svineavlere blevet mere end halveret, men til gengæld er de tilbageværende svineavleres besætninger vokset voldsomt. Det er et par af de kendsgerninger, som de nordjyske amtspolitikere skal forholde sig til. Næste skridt er, at de skal vurdere, hvor hårdt svinebesætninger belaster den nordjyske natur. I den diskussion er fronterne trukket voldsomt op. Et par af hovedpersonerne i diskussionen er det konservative amtsrådsmedlem Anders Stenild, der selv er svineavler, og SF-amtsrådsmedlemmer Thomas Krog. De beskylder hinanden for at manipulere med de tal, som bl.a. Danmarks Statistik har lagt frem. Thomas Krog henviser til tal fra Danmarks statistik, der viser at antallet af dyreenheder siden 1990 er vokset. Anders Stenild har sammenlignet situationen i 1982 og i 2002. - Jeg har for de to år brugt samme metode for beregning af dyreenheder, og mit resultat er, at der i 2002 i Nordjylland var 389.000 dyreenheder mod 440.000 enheder 20 år tidligere. Dyretrykket er faldet i løbet af perioden. Når jeg udregner det pr. hektar er der i 2002 lidt færre enheder pr. hektar end i 1982, siger Ander Stenild. Pres på Limfjorden - Det er manipulation. Ifølge Danmarks Statistiks tal steg antallet af dyreenheder fra 1990 til 2002 med 30.000 til 412.000. Det stigende antal dyr er i samme periode blevet koncentreret på stadig færre bedrifter. Det har ingen betydning for miljøet, at regne antallet af dyreenheder pr. hektar ud. Der er sket en stor stigning i antallet af svin, og det betyder, at presset på bl.a. Limfjorden er blevet større. Det er naivt at tro, at virkeligheden ændrer sig ved at fornægte sandheden. Men den borgerliges naive fornægtelse af virkeligheden er et godt billede på de problemer, vi løbende kæmper med, når det drejer sig om forholdet mellem landbrug og natur, siger Thomas Krog. Anders Stenild langer også ud efter amtets forvaltning: - Det er stærkt bekymrende, at den faktiske udvikling i landbruget er modsat den udvikling, som forvaltningen fremlægger for os politikere, siger Anders Stenild. Han er nået frem til, at miljøet i nordjylland dagligt bliver forbedret i en størrelsesorden der svarer til, at den nordjyske svineproduktion hver dag blev skåret ned med over 80 svin. I Anders Stenilds beregninger indgår begrebet dyreenheder. Her svarer en dyreenhed nærmest til en jerseyko. I sine beregninger har Anders Stenild ladet en dyreenhed være 1,775 ko, mens der er gået 12 svin til en enhed. Færre køer - Den nedgang, der har været i antallet kvæg mere end opvejer væksten i antallet af svin, siger Anders Stenild. Det nordjyske landsbrugsareal er de seneste 20 år faldet med 30.000 hektar. - Det er områder, der er inddraget til andre formål som f.eks. veje, og man kan sige, at det samlede areal, hvor landbruget kan belaste miljøet, er blevet mindre, siger Anders Stenild. - Der er brug for, at amtsrådet vedtager nogle holdbare retningslinjer, der på længere sigt fjerner uoverenstemmelserne mellem landbrug og natur, mener Thomas Krog. Arbejdet med retningslinjerne er blevet forsinket. På sit seneste møde besluttede amtsrådet, at forvaltningen igen skal gennemgå et oplæg til debat om den fremtidige debat i Nordjylland. Debatoplægget skulle have været sendt ud til offentlig debat, men i amtsrådet var der på grund af diskussionen om de faktuelle forhold for landbruget enighed om at udsætte færdiggørelsen af materialet. - Jeg ser frem til at få mine beregninger regnet igennem af medarbejder i amtets afdeling for teknik og miljø, så vi kan få en fair debat omkring amtets ny regionsplan, siger Anders Stenild.