Hospitaler

Syg sygehusplan

Syg Sygehusplan kan stadig kureres. Åbent brev til sundhedsministeren og andre ansvarlige nordjyder.

UDVIDELSE:Syg Sygehusplan kan stadig kureres. Åbent brev til sundhedsministeren og andre ansvarlige nordjyder. Inden for den nærmeste fremtid skal regeringen træffe beslutning om den danske sygehusplan. Om hvordan 25 mia. skattekroner skal investeres i sygehuse over hele landet. Lige i dette øjeblik er der overhængende risiko for, at de knap fire mia. bliver brugt forkert, og at du, der kommer i berøring med sygehusene i Aalborg, kommer til at mærke det – som patient, som personale, som pårørende, som forbikørende, som aalborgenser, som nordjyde, som gæst i zoo, som turist, som erhvervs-m/k eller som nabo – alle kommer til at mærke konsekvenserne af de valg der bliver truffet. Selv hører jeg potentielt hjemme i alle kategorierne. Min interesse for sagen kommer oprindeligt af, at jeg er nabo til Sygehus Syd – men jeg er nu overbevist om, at alle med en smule interesse for sundhedsvæsen nord for Gudenåen eller byplanlægning i Aalborg bør dele denne interesse – formentligt også du der læser disse linier. Og især hvis du der læser disse linier er sundhedsminister her fra området og har en helt særlig interesse i at sikre, at pengene bruges forsvarligt nationalt og lokalt. På møde med regionens og byens politikere 7.1. blev nedenstående indtryk efterladt hos mig og formentligt de øvrige ca. 200 deltagere. Sagen er den, at regeringens udvalg i disse sager – Juul-udvalget på fem personer – har bevilget knap fire mia. til Region Nord. Det er i og for sig godt nok – de må blot have været misinformeret eller lidt hurtigt over sagerne – for de har samtidigt anbefalet, at de knap 4 mia. bruges forkert – så regionen får mindst muligt resultat for pengene med flest mulige gener. Det er nok rimeligt at antage, at det ikke har været et mål for udvalget at anbefale en forkert brug - men flere omstændigheder og manglende oplysninger har ført til den yderst beklagelige situation. Regionsrådet har samlet set konstateret, at pladsen omkring det nuværende Sygehus Syd er for trang, og at den eneste løsning efterhånden er, at flytte sygehuset til en bedre egnet placering i Aalborg Øst. Kun denne placering i øst kan give et tidssvarende hospital, der kan levere den forventede og nødvendige service og kvalitet til patienterne fra hele regionen – og kun denne placering kan sikre, at personalet fremover sikres gode, professionelle og acceptable arbejdsvilkår. Samtidigt sikrer placeringen at den store trafikmængde, der fremover forventes til hospitalet kan afvikles uden gene for øvrig trafik – og således at patienter, ambulancer og personale kan nå frem til tiden og rent faktisk parkere ved hospitalet. Hospitalet vil blive placeret øst for universitetet – i øvrigt med gode forventninger om samarbejde og udviklingsmuligheder med universitetet og deraf følgende potentiel gavn for erhvervslivet. Det nuværende sygehusområde syd kan åbne for flere interessante muligheder for byudvikling, samling af offentlige kontorer, nye boliger, udvidelse af zoo eller lignede det endnu er for tidligt at gisne om. Samlet set vil dette nye hospital for hele regionen i Aalborg Øst koste fem-syv mia. – og det vil kunne opføres på bar mark på omtrent 10 år – uden unødige gener. Processen bliver enkel og det giver mange kvadratmeter for pengene – og der vil være rigelig plads til udvidelser også efter de 20 år. På trods af dette udmærkede indlæg fra regionen – eller måske fordi ekspertudvalget har manglet oplysninger – har regeringens ekspertudvalg anbefalet, at der afsættes knap fire mia. til Region Nord – og at disse midler bruges til en udbygning af Sygehus Syd. En løsning regionsrådet og flere andre lokalpolitikere ikke ønsker og som flere mener er direkte umulig og uønskelig. En følelse, du som læser måske kan genkende, når du læser de næste afsnit – også hvis du er sundhedsminister. Samlet set lægger anbefalingen op til færre penge og et mindre hospital end det Region Nord har vurderet, der er behov for. Hvad værre er, er at det anbefales at bygge videre på Sygehus Syd. At bygge videre på Sygehus Syd forventes at medføre en nærmest håbløs hospitals-løsning efter en opslidende byggeperiode på over 20 år. En periode, hvor sygehusdriften skal foregå midt på en byggeplads – hvor patienter og personale skal få god helse og pleje til at ske midt i konstante flytninger, byggerod, støv og larm – i 20 år. I øvrigt en stor byggeplads, der kommer til at ligge midt i Aalborg lige ved Hobrovej og dermed generer lokaltrafikken – der i forvejen er belastet og selv uden en udvidelse af hospitalet forventes at stige med to-tre pct. om året i hele perioden. En byggeplads, der ligger midt i byens åndehul, Mølleparken, og som vil gøre det meget vanskeligt for Zoo at fastholde sine gæster. En byggeproces, hvor der kun kan bygges lodret – så store dele af bakken skal køres væk på mange tusinde vognlæs gennem villakvarterer på begge sider af bakken. En byggeproces, der bliver bekostelig i direkte omkostninger - på grund af nedrivninger, den ringe plads og det lodrette byggeri - og i tabt effekt og stress på sygehuset – der jo skal køre videre, mens det bliver bygget om og til. For så at stå med en drøm af et sygehus, når processen er forbi? Nej, angiveligt for at stå med en rædsel af et sygehus, som ingen kan være tjent med. Hvor de interne processer vil være håbløse for personale og patienter, fordi intet kan komme til at hænge ordentligt sammen. Og hvor patienter, personale og pårørende i mange år fremover vil komme til at kæmpe om hver eneste parkeringsplads under sygehuset og i kvartererne omkring. Hertil kommer et vansiret bybillede som følge af at have så tung sundhedsindustri i bymidten – potentiel risiko for at Zoo ikke kommer helskindet gennem 20 års byggerod - og de store trafikale problemer patienter og personale til en så stor virksomhed vil afstedkomme oveni. Læg dertil de mistede muligheder en løsning i øst i stedet kunne have givet. I modsætning til en løsning i øst er generne ved en udbygning af Sygehus Syd store for mange – i meget lang tid. Kvadratmeter-prisen bliver høj i både direkte omkostninger og tabt effekt på sygehus-driften. Alene merprisen for parkeringsforhold anslås til et par hundrede millioner kroner, hvis de skal etableres under Sygehus Syd i forhold til etablering på ”bar mark” – og så kommer de alligevel ikke til at række. Disse konsekvenser vil påvirke dig, hvis du er patient, personale, pårørende, forbikørende, aalborgenser, nordjyde, gæst i zoo, turist, erhvervs-m/k eller nabo. Så det må der rettes op på! Patienten kan endnu reddes. Politikerne ekspertudvalg må – som Region Nord og andre lokale politikere er godt inde på - gå forrest og gøre op med årtiers kortsigtede dispositioner. Sygehuset skal flyttes til bedre forhold. Det er regionsrådet, lokalpolitikere og alle på mødet 7.1. enige om. Sidste knopskydning på Sygehus Syd – Medicinerhuset – blev i tråd med tidligere byggeprojekter placeret ved Sygehus Syd, fordi der samlet set på kort sigt ikke var råd til en udflytning. Det bruges nu endnu engang af regeringens udvalg som argument for, at der fortsat skal investeres i Sygehus Syd-området – og at der heller ikke denne gang samlet set på kort sigt er mulighed for en udflytning. Det lyder blot som en ond cirkel. Den skal med mod, kløgt og kreativitet brydes af de rette folk. Og det er nu. Politikerne og ekspertudvalg må arbejde for, at der allokeres så mange midler som muligt i denne omgang – og regionsrådet tilkendegiver at de har udarbejdet nye rapporter til ekspertudvalget, der understøtter ovenstående sagligt. Helst flere midler end de nuværende knap fire mia. Men selv hvis det ender omkring de fire mia., så må politikerne i regeringen, regionsrådet og byrådet stå sammen om denne gang at kræve, at pengene bruges klogt og langsigtet – og samarbejde om en løsning i Aalborg Øst. Det vil i denne sammenhæng blandt andet sige at øremærkningen af midlerne til brug ved Sygehus Syd skal fjernes og at de midler, der allokeres skal bruges på at starte den bedste, langsigtede plan. Som det lyder fra politikerne pt., skal de således bruges på at flytte så meget sygehus som muligt til Aalborg Øst. Man vil der kunne få meget mere for pengene – så selv de ”begrænsede” 4 mia. må kunne bruges med større udbytte i øst end på syd – og de vil støtte op om en langsigtet, fælles strategi. Ganske vist vil det nok betyde en fortsat opdeling af sygehusene i en periode – men det kan vel ikke være værre end, at skulle drive sygehus på en byggeplads i 20 år for derefter at fortsætte i dårlige omgivelser. I løbet af disse 20 år vil der formentligt opstå nye muligheder for at udflytte resten at sygehuset. I forhold til det samlede sygehusbudget i Region Nord over 20 år er den manglende finansiering i hvert fald forsvindende lille - selv hvis rammen mod forventning skulle forblive knap 4 mia. efter fornyede, modne overvejelser. Der skal nok findes en løsning. Så budgettet skal allokeres i et passende stort omfang – og politikere og eksperter skal derefter forpligte sig til at finde den bedste løsning, som måske endnu ikke er fundet. Sammen må de bruge deres kreativitet for at finde denne nye løsning, så vi alle kan udlade at implementere den løsning ingen ønsker på Sygehus Syd – men i stedet få den ønskede løsning over tid på det ny Sygehus Øst. Hvis politikerne fortsat tænker kortsigtet, bliver det stadigt mere vanskeligt at skifte til den bedste langsigtede løsning – nu er tiden inde til at skifte til det langsigtede perspektiv – og det er formentligt ved at være sidste chance. Altså, hellere starte på det ønskede byggeri nu og positivt arbejde måske 20 år, for at det bliver helt færdigt og godt – end bruge de samme 20 år på noget juks som ingen ønsker og som generer mange. Så kære medlæser – og særligt kære sundhedsminister – støt nu, at der kommer gang i en langsigtet plan og sørg for at de lokale demokratisk folkevalgte politikere har reel indflydelse på, hvad der skal ske lokalt. Det er godt med midler og støtte fra regeringen – især når de kan bruges langsigtet med lokal demokratisk medindflydelse. Jeg vil som nabo i sagens natur følge udviklingen ganske tæt – men i det store spil håber jeg, du kan se, at byens og regionens langsigtede interesser er mindst lige så meget på spil som udsigten fra min have. Når du – som patient, personale, pårørende, forbikørende, aalborgenser, nordjyde, gæst i zoo, turist eller erhvervs-m/k vil vide mere og støtte de lokale politikere og den langsigtede plan – så er et godt udgangspunkt www.skippersamraadet.dk, hvor du kan finde links til både Region Nord og Facebook så du kan læse mere og tilkendegive din støtte. Dette er samtidigt min – og min families - indsigelse mod en udvidelse af Sygehus Syd og et ønske om en langsigtet strategi for et professionelt regionshospital ved universitetet i Aalborg Øst.