Redningsvæsen

SYNSPUNKT Førstehjælpen i farezonen

Der bliver længere mellem hospitalerne – minutterne efter en ulykke kan betyde forskellen mellem liv eller død.

Derfor er det vigtigt, at privatpersoner kan gribe ind, hvis ulykken er ude. Ambulancen kan være længe undervejs – specielt, hvis man bor i et udkantsområde. I Forsvarsministeriets nuværende politik er det fastslået, at befolkningen skal være langt mere selvhjulpen i fremtiden. Det virker derfor efter Beredskabsforbundets vurdering i modstrid med dette, at arbejdsgruppen AG FRIVUN under Forsvarsministeriet derfor agter at nedlægge befolkningskurserne i førstehjælp. Politikerne skal i den nærmeste fremtid tage stilling til, om pengene i stedet skal bruges et andet sted i redningsberedskabet. Beredskabsforbundet er bekymret for, at befolkningens adgang til billige kvalitative førstehjælpsuddannelser bliver væsentligt forringet. Det vil i høj grad være med til at svække samfundets robusthed. Forbundet finder, at befolkningsuddannelsen i førstehjælp er vigtig, fordi den giver den almindelige borger mulighed for og motivation til at få en førstehjælpsuddannelse. Samtidig er muligheden for førstehjælpskurser med til at fastholde borgernes fokus på vigtigheden af at kunne førstehjælp og er den almindelige borgers mulighed for at få et kursus til så billig en pris, at alle har råd til at deltage. Det er opfattelsen, at en nedlæggelse af befolkningsuddannelserne i førstehjælp er i modstrid med regeringens egne tilkendegivelser om, at befolkningen skal blive bedre til at tage vare på sig selv. Til eksempel anfører Forsvarsministeriet i sin Redegørelse om beredskabet 2008, at ”alle bør bidrage til at forebygge, håndtere og afhjælpe konsekvenserne af ulykker, og at mange danskere allerede i dag gør dette, bl.a. ved at lære almindelig førstehjælp”, og som det udtrykkes i redegørelsen, derved få ”selvbeskyttelse eller selvhjælp”. Beredskabsforbundet anbefaler, at befolkningsuddannelserne styrkes med 1,5 mio. kr. årligt, samtidig med, at deltagergebyret hæves fra 125 kr. pr. person til 150 kr. pr. person. Derved vil det samlede statslige bidrag til befolkningsuddannelserne komme op på i alt 5,5 mio. kr. årligt, hvormed der vil kunne uddannes ca. 14.000-15.000 personer og give mulighed for at sætte mere fokus på førstehjælpen herhjemme til gavn for samfundet. Det handler både om forebyggelse, men også dét at kunne gribe, når ulykken sker, kan være med til at gøre forskellen mellem liv og død. Som situationen er i dag, må kurserne hvert år indstilles omkring august/september, idet bevillingen på dette tidspunkt er opbrugt. Beredskabsforbundet oplever en stor efterspørgsel på førstehjælpskurser i årets sidste måneder, men mange må desværre gå med uforrettet sag. En tilførsel på 1,5 mio. kr. og en justering af deltagergebyret betyder, at kurserne kan gennemføres hele året. Til sammenligning kan det desuden nævnes, at Sverige årligt bruger omkring 37 millioner svenske kroner på førstehjælpsuddannelse af befolkningen. Her er kurserne gratis for befolkningen, og svenskerne uddanner således cirka 60.000-80.000 borgere om året. Danmark bør måske ikke bruge samme beløb årligt, men i hvert fald bibeholde sin prisbillige førstehjælpsuddannelse – det skylder vi hinanden.