SYNSPUNKT Nødvendigt at ændre lægevagten

En arbejdsgruppe bestående af praktiserende læger, regionspolitikere og embedsmænd fra region og kommuner er for nylig kommet med en rapport vedrørende den fremtidige organisering af lægevagten.

Rapporten har givet anledning til megen usikkerhed og nok også utryghed i en del af befolkningen. Der tales om at nedlægge flere konsultationssteder i vagttiden, og dermed bliver der længere til nærmeste lægevagt for en del af befolkningen i Region Nordjylland. Der tales om serviceforringelse og nedskæringer.Men der er hverken fra Regionen eller de praktiserende læger er ønsker om noget sådant, men manglen på praktiserende læger gør det nødvendigt, at der sker en ændring i lægevagten. Vi mangler i øjeblikket 32 praktiserende læger. Gennemsnitsalderen for praktiserende læger er over 55 år. 32 procentaf de praktiserende læger er over 60.Praktiserende læger over 60 år har mulighed for at blive fritaget for at køre vagt. Disse forhold sammenholdt med, at der i de kommende år vil blive yderligere mangel på praktiserende læger i området gør, at det bliver tiltagende besværligt/umuligt, at få dækket vagterne i den nuværende struktur i lægevagten. Som lægevagten fungerer, skal der f.eks. et enkelt døgn i påsken bruges ca. 48 læger for at få vagten dækket. Dette skal ses i sammenhæng med, at der for tiden er ca. 360 praktiserende læger i Regionen, og af disse er ca. 200 aktive i lægevagten. Mange praktiserende læger har, som situationen er, rigeligt at gøre med at passe deres patienter i dagtiden og er ikke interesseret i flere vagter. Dertil kommer, at i fremtiden vil kvinder udgøre en stigende andel af de praktiserende læger, og undersøgelser viser, at de, bl.a. af sikkerhedsmæssige årsager, er mindre interesseret i at køre lægevagt end deres mandlige kolleger. Der er gennem de sener år gjort meget for at fastholde de praktiserende læger længst muligt i deres praksis. Det har bl.a. medført, at den gennemsnitlige pensionsalder for praktiserende læger i perioden 2003-07 er steget fra 60 til 64 år. Dette er en særdeles heldig udvikling, som nødigt skulle ødelægges ved, af flere læger ”tvinges” til at køre vagt. For mig at se går opgaven altså ud på at reducere forbruget af lægeressourcer i vagttiden for at medvirke til at sikre lægebetjeningen i almen praksis i dagtiden. Hvordan gør vi da dette? I dag tilbringer den kørende vagtlæge mange timer i bil på vejene. Dette er uhensigtsmæssigt. Mange lægebesøg kunne uden problemer klares ved, at patienten i stedet blev transporteret til en lægevagtstation. I den forbindelse bør der etableres mulighed for, at lægevagten kan rekvirere transport for patienter, som af en eller anden grund ikke selv kan klare transporten eller har urimelig lang afstand til lægevagten. Dertil kommer, at vagtlægen har langt bedre diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder på lægevagtstationen end ved sygebesøg i hjemmet. Der har i mange år været talt om og ønsker om ansættelse af sygeplejersker i lægevagten, men hidtil er dette kun gennemført i Aalborg. Sygeplejersker på de øvrige lægevagtstationer vil medføre, at vagtlægen kan arbejde betydeligt mere effektivt. I dag skal lægen selv kalde patienten ind fra venteværelset, registrere i EDB systemet, gøre klar til evt. sårbehandling med vask af sår og klargøring af instrumenter og efter behandlingen skal der ryddes op, evt. gøres rent og gives stivkrampevaccination. Dette og meget mere kunne en sygeplejerske klare og derved spare meget lægetid. Bedre og mere formaliseret samarbejde mellem lægevagt og den kommunale hjemmepleje ville også aflaste lægevagten. Lægevagten er ofte udsat for, at patienter ringer, fordi de ikke har kunnet få fat i deres egen læge eller fordi denne ikke har haft tid. Dette er selvfølgeligt uhensigtsmæssigt og uacceptabelt. Hvis manglen på praktiserende læger og travlhed hos disse medfører øget belastning af lægevagten, er vi inde i ond selvforstærkende cirkel som nødvendigvis må brydes. Der skal i nærmeste fremtid træffes en beslutning om den fremtidige struktur for lægevagten. Vi må finde en model, så vi udnytter de lægelige ressourcer i lægevagten mest hensigtsmæssigt. Jeg mener, at vi er nødt til, at skære ned på nogle lægevagtstationer og helt lukke andre. Nogle vil nok opfatte det som en forringelse af lægevagten, men hvis vi samtidigt indfører de tiltag, jeg har nævnt ovenfor, vil det efter min mening give et kvalitetsløft i lægevagten og samtidigt forbedre patienternes muligheder for at træffe deres egen læge i dagtiden.