Tænk i helheder

Sundhedsvæsnet er under forandring. Med den nye sundhedslov får vi et sundhedsvæsen, hvor kommunerne kommer til at spille en langt større rolle, og hvor der stilles store krav til kommunernes sundhedstilbud.

Der er tre store udfordringer i forhold til at løse sundhedsopgaverne: 1. Der skal satses mere på sundhedsfremme og forebyggelse. 2. Der skal være de rigtige rammer om den sammenhængende indsats for borgerne. 3. Og kvaliteten af de ydelser, sundhedsvæsnet leverer, skal være høj. Sundhedsfremme og forebyggelse er et vigtigt indsatsområde for det kommunale sundhedsvæsen. Først og fremmest af hensyn til den enkelte borgers sundhed og livskvalitet, men også af hensyn til sundhedsvæsnets økonomi. Det er nødvendigt at sætte ind over for den raske befolkning, så vi forebygger indlæggelse og udvikling af livsstilssygdomme, og det er nødvendigt at sætte ind over for de, der allerede er blevet syge, så de kan lære at leve med deres sygdom og dermed få en bedre livskvalitet. Derfor skal kommunerne satse på forebyggelse i et tæt samarbejde mellem sundhedspleje, kommunal sygepleje, praktiserende læger og sygehusenes forebyggelsesindsats. Udviklingen går i retning af en højere grad af specialisering inden for sygehusområdet. Indlæggelsesforløbene bliver kortere, flere nye og komplicerede opgaver skal løses tæt på borgerne af hjemmesygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordmødre og praktiserende læge mm. Dette stiller mere end nogensinde store krav til en effektiv koordinering mellem de parter, der skal yde borgerne disse sundhedsydelser. Borgerne stiller meget rimelige krav om, at der skal være sammenhæng i deres forløb igennem sundhedsvæsnet. For nogle patientgrupper er det netop den sammenhængende indsats, der er allervigtigst for et hensigtsmæssigt behandlingsforløb. Antallet af de store folkesygdomme, livsstilssygdomme og kroniske lidelser stiger. Der er virkelig brug for en koordineret indsats og nytænkning. Derfor er det nødvendigt at se mere nuanceret på, hvordan sundhedsvæsnet løser de forskellige opgaver. Etablering af nye lokale sundhedstilbud - sundhedscentre er en vigtig del af løsningen. Sundhedscentre kan ses som en udvikling af de sundhedsaftaler, der allerede i dag fungerer i Nordjyllands Amt, men der er behov for at udbygge tilbudene endnu mere. Det handler om at møde borgerne på deres præmisser og være i stand til at lytte og bruge det, man hører, og ud fra det lave ændringer i den rigtige retning sammen med borgeren. Der er brug for personale, der tænker i helheder, og det er vigtigt i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse, hvor også sociale faktorer spiller meget ind. At løse de nye sundhedsopgaver kræver, at vi som ansvarlige politikere sætter sundhed på dagsordenen og tager diskussionen med borgerne og med fagfolk om, hvor vigtigt det er at prioritere sundhedsfremme og forebyggelse, selv om gevinsten først viser sig om flere år. Vi skal etablere stærke faglige miljøer, så de betydelige eksisterende ressourcer i sundhedspleje, lægepraksis og på sygehusene koordineres og målrettes. En stor udfordring er det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor sygehuse, hjemmesygepleje, praktiserende læger osv. i fællesskab skræddersyr det sundhedstilbud, den enkelte borger har brug for. Borgerne skal opleve, at oplysninger, man har givet en gang, bliver givet videre, så man ikke, hver gang man møder et nyt menneske på sin vej i behandlingsforløbet, skal starte forfra. Borgeren skal opleve at mødes af personer, der kender éns behov for pleje og behandling. Samarbejde og kontinuitet er en forudsætning for at borgerne oplever sammenhæng i indsatsen. Et højt fagligt niveau i kommunikationen mellem sygehus og hjemmepleje er med til at skabe sammenhæng og tryghed hos borgeren. Hjemmeplejen bliver fremover langt mere integreret med resten af sundhedsvæsnet. Her kommer man til at indgå i et tæt samarbejde med de specialiserede afdelinger på sygehusene, eksempelvis når det handler om smertebehandling af alvorligt syge eller døende, der ønsker at tilbringe den sidste tid hjemme. For at få et bedre og mere sammenhængende patientforløb skal både regioner og kommuner tænke nyt. Der skal etableres fælles sundhedsaftaler mellem region og kommune om behandling, pleje, træning og forebyggelse. Som borger og patient er man lige glad med om det er den ene eller den anden, der har ansvaret, blot det sundhedstilbud man skal have er det rigtige og fungerer. Patienter og borgere har ret til samme høje kvalitet og patientsikkerhed overalt i sundhedsvæsnet. Det handler om at sikre kvaliteten i de kommunale tilbud om flere ting, om at have de rette kompetencer i kommunerne, og om at arbejde systematisk med kvalitet og patientsikkerhed. Disse udfordringer og mange flere vil jeg arbejde for i den nye region. Britta Mølgaard, Langbrokrovej 18, Vodskov, er regionsrådskandidat (SF). E-mail: britta.m@stofanet.dk. Hjemmeside: www.britta-m.dk