Miljø

Tag fat på flere negative ting ved fjorden

MILJØ:Thomas Kastrup-Larsen (S) lover 19.10. at ændre amtets politik, når miljøopgaverne overgår til kommunerne. Han siger, at det bl.a. drejer sig om opsamling af skåret grøde fra nordjyske vandløb, deriblandt Lindenborg Å. P.g.a. sparehensyn, som det kaldes, bliver grøden ikke opsamlet mere til trods for, at loven siger, at den skal optages, hvis den er til skade for vandmiljøet. Jeg er sikker på, at din udmelding vil glæde rigtigt mange. Det drejer sig om flere tusinde ton grøde, som nu ulovligt driver ud i Limfjorden og derved er med til at forpeste omgivelsernbe og samtidig ødelæggelse af Limfjordens bundfauna, som i forvejen er stærkt belwastet af kvælstof og muslingskraberi. Den afskårne grøde går i forrådnelse med et stort iltforbrug til følge, og af grøden udskilles gødningssalte, som giver øget algevækst. Så ingen skal påstå, at den afskårne grøde ikke påvirker vandmiljøet i særdeles negativ retning. Niels Kr. Kirketerp (V), formand for amtets teknik- og miljøudvalg og dermed ansvarlig for, at den afskårne afgrøde nu frit driver ud i Limfjorden, siger, at grødeoptagning er uden effekt, og at de 1100 ton alene fra Lindenborg Å kun er en dråbe i havet og ikke har nogen betydning for miljøet i Limfjorden. Dette til trods for, at den i årevis er blevet optaget. Hvordan en formand for amtets teknik- og miljø-udvalg kan komme med sådanne påstande kan jeg og mange andre ikke forstå. Alle ved jo, at Limfjorden ikke har det for godt. Jeg, som igennem et langt liv har fisket og færdedes ved Limfjorden, ved, at den ikke tåler yderligere belastninger. Så derfor er det for mig og de andre, som ønsker en ren, livgivende fjord, noget stært, at Kastrup-Larsen nu er kommet med denne udmelding. Det kunne være en begyndelse på, at også andre negative ting for fjorden ville blive taget op såsom det ødelæggende muslingeskraberi.