EMNER

Tag prøvesager

Det glæder os at læse i NORDJYSKE (27.12.), at Miljøstyrelsen nu giver Mariagerfjord Kommune medhold i, at EU-habitat-direktiverne vægter tungere end husdyrloven. Og at Mariagerfjord Kommune ikke ”overfortolker” miljølovgivningen.

I SF mener vi, at den modige kommune skal lægger sig op ad Vandrammedirektivet i stedet for regeringens fortolkninger. Og så tager den prøvesager i miljøklagenævnet for at finde ud af, hvem der har ret. Det mener vi, er den bedste måde at sikre sig overensstemmelse med direktivets krav. I SF mener vi, at ved enhver godkendelse efter f.eks. husdyrbrugsloven skal der ske en vurdering af den samlede påvirkning af Natura 2000-områder fra det pågældende hudsyrbrug, hvorunder tillige indgår kumulative effekter - og kun hvis denne vurdering viser, at en tilladelse ikke vil skade gunstig bevarinsgstatus, kan tilladelse gives.