Lokalpolitik

Talmanipulation eller hvad i sag om gigantvindmøller

VINDMØLLER:I forbindelse med Thisted Kommunes ”forslag til kommuneplantillæg nr. 3121-3 V” vil jeg gøre opmærksom mod annonceringen til borgerne, idet der i annoncen på Thisted Kommunes hjemmeside står: ”Forslag til lokalplan nr. 312 L-9 og forslag til kommuneplantillæg nr. 3121-2 for vindmøller ved Tilsted”. Et 3-tal er fejlagtigt blevet til et 2-tal. Samtidig står der i annoncen at møllernes totalhøjde ikke må overstige 136 meter. I amtets brev af 19. december 2006 til firmaet NY VINDENERGI aps, Fjordvej 1, 7900 Nykøbing, hvor der gives VVM-tilladelse til vindmøller ved Tilsted i Thisted kommune, er højden angivet til 136,5 meter. Der er formentlig tale om fejl af ”ubetydelig” karakter, men alligevel vil en mistroisk borger ikke føle sig sikker. I denne situation vil man nu nok trække på skulderen og kalde borgeren for krakilsk, for det drejer sig jo ”formentlig” bare om trykfejl. Fejl efter fejl Når jeg bringer det frem her forud for indsigelsesfristens udløb onsdag den 21. marts, er det ikke bare for at være KRAKILSK. Vi borgere har, i forbindelse med Viborg Amts behandling af de forskellige Regionplantillæg forud for amtets endelige godkendelse af, at der kan rejses gigantvindmøller i området ved Tilsted, måttet gøre amtet opmærksom på den ene administrative fejl efter den anden. Det drejer sig om: [ Fejl i annonceringen i forbindelse med afholdelse af borgermøde i Sjørringhallen, hvor der i annoncen stod at mødet drejede sig om Silstrup møllerne. [Manglende miljøvurdering, der skulle have været foretaget forud for, og have ledsaget amtets udsendelse til offentlig høring i efteråret 2005, af et forslag til tillæg til regionplanen om ”mulige fremtidige vindmølleområder” i Thy og på Mors. (Her måtte vi gennem Naturklagenævnet for at få medhold). [I forslaget til Regionplantillæg nr. 44 fremgår det af vindkortet side 10, at vindressourcen ligger mellem 300 og 400 W pr. kvadratmeter. På side 14 er tallet ”behændigt” hævet til mellem 400 og 500 W pr. kvadratmeter. Når jeg tillader mig at bruge ordet ”behændigt”, er det, fordi det fremgår af vejledninger fra Miljøministeriet om planlægning af vindmøller i kystområder, at funktionelle begrundelser, som for eksempel vindforhold, kan godtgøre behov for kystnær beliggenhed. Det er således ikke udelukket, at rejse vindmøller inden for kystnærhedszonen, men det forudsættes, at hensynet til placering i vindgode områder nøje afvejes mod natur- og landskabsinteresser, og man skal samtidig begrunde, hvorfor møllerne ikke lige så godt kan stå et andet sted. Store konsekvenser ”Fejlen” er af stor betydning, og har været medvirkende til at ”sælge” møllernes placering. Af vores klage til Naturklagenævnet fremgår det af nævnets afgørelse af 28. september 2006 angående regionplantillæg nr. 5, at nævnet finder ”at hensynet til vindforholdene er en funktionel begrundelse, og at regionplantillæg nr. 5 dermed ikke var i strid med Planlovens § 5b, stk. 1. Således kan små ”trykfejl” få store konsekvenser. I fjernsynet den 12. februar 2007, hørte vi et par folketingspolitikere foreslå vindmøller opstillet i skovområder på statens arealer. Til dette udtalte Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening senere, at der ikke i dag er det samme behov for at finde de mest velegnede vindområder. Jo større vindmøllerne bliver udlignes dette behov. De vindmøller man opstiller i dag er så store, at der heller ingen vindmæssige problemer er med at stille møller op i skov. Med denne konstatering, syntes den funktionelle begrundelse for at opstille vindmøller med en totalhøjde på 136,5 meter i kystnærhedszonen ved Tilsted helt at bortfalde, da disse vindmøller med lige så stor effektivitet til følge ville kunne opstilles uden for denne. Miljøministeren blev i øvrigt i samme tv-udsendelse citeret for at sige: ”Staten og kommunerne må i samarbejde finde løsninger”. Således havde ministeren, ikke taget stilling til hvorvidt møllerne kunne stå på statens arealer eller ej. Meget generende Personligt mener jeg ikke, at de store vindmøller, der oprindeligt er produceret med henblik på opstilling på havet, skal stå inde på landjorden, uanset om de er lidt billigere i opstilling og drift. Og uden i øvrigt at tage stilling til om vindmøller skal stilles op i vore skovområder eller ej, undrer det mig at man ikke ét eneste sted i VVM-redegørelsen, eller i amtets forslag til Regionplantillæg nr. 44, har nævnt noget om, at de store møller i princippet lige så godt kan stå udenfor kystnærhedszonen. Amtet og Ny Vindenergi aps. har, med mindre de ikke havde den viden, glemt at fortælle befolkningen dette, og har derved forsøgt at sælge området ved Tilsted på et forkert grundlag. Det virker desværre alt andet end tilfældigt på mig, og jeg kan i den forbindelse ikke lade være med at tænke på, at amtet, tilsyneladende uden efterprøvning, har godkendt VVM-redegørelsen, som bygherren, firmaet Ny Vindenergi aps., selv har stået for udarbejdelsen af. Der er ikke i VVM-redegørelsen lavet undersøgelser over infra- og lavfrekvente lyde, der har vist sig at være meget generende selv i lang afstand fra møllerne. Det kan godt være, at der ikke er krav om, at disse målinger og resultaterne heraf skal fremgå af VVM-redegørelsen. Men når man nu ved, at dette fænomen er en kendsgerning for to-tre pct. af befolkningen, bl.a. ud fra debatten og utilfredsheden ved gigantvindmøllerne ved Høvsøre, så bør man ikke give tilladelse til opstilling af så store vindmøller i et område med regionens største befolkningstæthed. to-tre pct. af befolkningen i halvanden-to en halv km afstand eller mere i dette område vil direkte komme til at lide herunder. Det er et alt for stort tal. Der er her tale om en forfejlet amtspolitik, som hverken borgerne, landspolitikerne eller vindmøllefabrikanterne kan være tjent med - en forfejlet vindmøllepolitik, der i den grad sætter vindmøller, vindmølleenergien og vindmølleindustrien i miskredit i en hel egn. Det, vi som borgere risikerer i denne sag er, at det viser sig at tallene i VVM-redegørelsen ikke holder stik. Skal borgerne så selv i hvert enkelt tilfælde bevise, hvis støjgrænserne, skyggegrænserne eller infra- og lavfrekvente lyde forpester tilværelsen for kommunens borgere. Utallige sager Kommunen har tilsynspligten, og jeg kan nemt forestille mig, at der på grund af disse fejlplacerede vindmøller bliver utallige sager, hvor kommune og borgerne kommer på kant med hinanden. Ovenstående betragtninger og frustrationer er mest møntet på det tidligere Viborg amt, og det tidligere kommunalråd i Thisted kommune, der ikke i tide sikrede deres borgere i området. Men alligevel er det vigtigt som ”historisk” dokumentation, idet det er det nye byråd, der nu har chancen for at sætte dagsordenen for den fremtidige vindmølleplanlægning. Som nævnt ovenfor er der åbnet op for at forsøge med andre placeringer i kommunen og regionen. Hvis ikke det nye udvalg for Teknik og Miljø opgiver placeringen ved Tilsted, bør Thisted Kommune for god ordens skyld få efterprøvet VVM-redegørelsen, inden der spilles hazzard med så mange borgeres fremtid. Vi er alternativt så mange borgere der interesserer os for denne sag, at borgerne kan tilbyde ved en uvildig instans at få efterprøvet VVM-redegørelsen. Vi vil bare gerne vide, om påviselige fejl i VVM-redegørelsen, vil få indflydelse på kommunens behandling af sagen. Det er en ren ”Vind-Vind” situation for kommunen! Omvendt! Er møllerne først opstillet er der kun generne tilbage. Borgerne kan så bruge masser af tid på at slås videre, og vil måske vinde enkelte småslag – men selve krigen og respekten, den har de tabt for altid.