EMNER

Taxa­vogn­mænd tvin­ges ind un­der be­stil­lings­kon­tor i Aal­borg

Land­vogn­mæn­de­ne vil ik­ke ind un­der et be­stil­lings­kon­tor i Aal­borg, men de har ik­ke no­get valg ef­ter taxakørselsloven

Taxavognmændene på landet tvinges ind under et bestillingskontor i Aalborg, det kan gøre det sværere at få en taxa i landområderne.

Taxavognmændene på landet tvinges ind under et bestillingskontor i Aalborg, det kan gøre det sværere at få en taxa i landområderne.

DETNYEAALBORG:Taxa­vogn­mæn­de­ne fra Hals, Nibe og Sejl­flod øns­ker ik­ke at kom­me ind un­der et be­stil­lings­kon­tor i Aal­borg. Tirs­dag af­ten par­ke­re­de vogn­mæn­de­ne til et møde i Hals. - Mel­lem land­vogn­mæn­de­ne er vi eni­ge om, at vi ger­ne vil und­gå at kom­me ind un­der et be­stil­lings­kon­tor i Aal­borg, si­ger René Chri­sten­sen, der dri­ver Hou-Ul­sted-Hals Taxi & Mi­ni­bus. Han me­ner, at det er slut med taxa i land­om­rå­der­ne, hvis land­vogn­mæn­de­ne tvin­ges ind un­der et be­stil­lings­kon­tor i Aal­borg. - Vi har en for­ret­ning her, hvor vi er, og hvis vi skal ind til Aal­borg, så er der ik­ke no­get, der hed­der taxa her­ude. Der er dog in­gen vej uden ­om for vogn­mæn­de­ne iføl­ge kon­tor­chef i tek­nisk for­valt­ning i Aal­borg Kom­mu­ne, Jør­gen Speich. - Ef­ter taxakørselsloven så er der ik­ke rig­tig no­gen mu­lig­hed for at kom­me udendom. Ene­ste mu­lig­hed for at und­gå at kom­me ind un­der et be­stil­lings­kon­tor i Aal­borg er ifølge Jørgen Speich, at lo­ven bli­ver la­vet om, in­den års­skif­tet. Taxa­vogn­mæn­de­ne har dog den mu­lig­hed, at de kan be­de om, at der op­ret­tes et eks­tra be­stil­lings­kon­tor for landområderne, så der i alt bli­ver tre i Det nye Aalborg, men det er ik­ke sik­kert, at det øns­ke bli­ver op­fyldt. Vogn­mand René Chri­sten­sen øns­ker en an­den løs­ning. - Vi vil ger­ne be­va­re vo­res for­ret­ning, som den er, og vi vil ger­ne kun­ne kø­re over­alt i kom­mu­nen, si­ger Re­ne Chri­sten­sen, der ik­ke tror, at no­gen taxavognmand vil hol­de en man­dag af­ten i Hals og ven­te på en even­tu­el tur. Ud­over fær­re bi­ler i land­om­rå­der­ne fryg­ter han, at det går ud over kon­kur­ren­cen, hvis land­vogn­mæn­de­ne bli­ver tvun­get ind un­der et be­stil­lings­kon­tor i Aal­borg. - Så er der in­gen kon­kur­ren­ce. Han pe­ger på, at der er fær­re til at by­de ind på taxa­op­ga­ver. - Der er sta­dig no­get, som man kan give bud på, så er det da ov­re. For­man­den for Aal­borg Taxa, John Vang­gaard, me­ner ik­ke, at det vil gå ud over kon­kur­ren­cen. - Det tror jeg be­stemt ik­ke på, tvært­imod for at løfte op­ga­ven er vi nødt til at være man­ge, si­ger John Vang­gaard. Han si­ger om land­vogn­mæn­de­nes hold­ning til et be­stil­lings­kon­tor. - Det si­ger jeg ik­ke no­get til, det er de­res be­slut­ning, men med det, der er lagt op til med den nye lov, så har de ik­ke rig­tigt no­get valg. John Vang­gaard me­ner dog ik­ke, at land­vogn­mæn­de­ne både kan be­va­re de­res nu­væ­ren­de ord­ning og så kø­re over­alt i Aal­borg Kom­mu­ne. - Det vil vi ik­ke ac­cep­te­re, man vil ny­de, men man vil ik­ke yde, det vil vi ik­ke ha­ve. Alle vogn­mæn­de­ne skal til et møde med Aal­borg Kom­mu­ne, po­li­ti­et med fle­re 6. april, hvor man bl.a. skal dis­ku­te­re, hvad der skal ske fra 1. ja­nu­ar 2007.