Terner mod møller

DONG Energy vil opføre seks store havvindmøller ud for Frederikshavn. Men nogle hundrede splitterner kan spænde ben for projektet.

Splitternerne yngler på Hirsholmene, og det kan sætte en stopper for ideen om havvindmøller ud for Frederikshavn.
foto: jakob dall/scanpix

Splitternerne yngler på Hirsholmene, og det kan sætte en stopper for ideen om havvindmøller ud for Frederikshavn. foto: jakob dall/scanpix

Splitternerne yngler nemlig på Hirsholmene, og udgør en del af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet omkring øerne. Møllerne skal stå lige uden for fuglebeskyttelsesområdet, men Skov- og Naturstyrelsen har fastslået, at mølleprojektet ikke kan gennemføres, såfremt det indebærer forringelse af levesteder eller alvorlig forstyrrelse for de vigtigste arter, i naturbeskyttelsesområdet. Miljørådgivningsfirmaet Orbicon har undersøgt mulige konsekvenser af vindmølleprojektet for fugle, fisk og havpattedyr. Undersøgelsen er foretaget som led i en VVM-redegørelse, der snart kommer ud til offentlig høring. Orbicon vurderer, at der er risiko for en vis overdødelighed blandt splitternerne på grund af kollision med møllerne. Orbicon anbefaler yderligere undersøgelser af fuglenes fourageringsruter. Det kan ske ved at anbringe små radiosendere på et antal voksne splitterner, Ternerne får radiosenderen limet på fjerdragten. Derefter kan deres positioner pejles, indtil radiosenderen falder af ved næste fjerfældning. Orbicon anbefaler, at undersøgelsen strækker sig over mindst to ynglesæsoner. DONG Energy har imidlertid planlagt at begynde opbygningen af mølleparken allerede i år. carl.aage.oestergaard@ nordjyske.dk