Terrortrussel puster liv i EU-engagement

KØ­BEN­HAVN:Hvis ik­ke vi får den in­ter­na­tio­na­le ter­ror­is­me un­der kon­trol, så vil vi i frem­ti­den hø­re om nye ter­ror­an­greb hver ene­ste ti­me i ny­he­der­ne. Så dys­ter var mel­din­gen fra uden­rigs­mi­nis­ter Per Stig Møl­ler (K) un­der gårs­da­gens EU-hø­ring på Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Oden­se. Det blev i høj grad uden­rigs­po­li­tik og ter­ror­be­kæm­pel­se, der do­mi­ne­re­de ”Bor­ger­nes Dags­or­den”, et ini­tia­tiv der i ly­set af for­fat­nings­trak­ta­tens for­lis sid­ste år skal mar­ke­re, at po­li­ti­ker­ne nu er pa­rat til at lyt­te til bor­ger­nes øns­ker til EU-sam­ar­bej­det. Lena Ro­sen­kil­de fra Thors­ager var blandt del­ta­ger­ne: - Jeg har al­tid væ­ret me­get for­be­hol­den over for EU, men jeg må ind­røm­me, at jeg er ved at ænd­re hold­ning. Selv­føl­ge­lig er Dan­mark sta­dig dej­ligst, men vi kan ik­ke kla­re os selv. Ved ter­ror­be­kæm­pel­se tror jeg, at EU-sam­ar­bej­det kan være en stor for­del, sag­de den 29-åri­ge so­ci­al- og sund­heds­as­sis­tent. Højt på EUs dags­or­den Un­der det tv-trans­mit­te­re­de møde gjor­de Per Stig Møl­ler det klart, at ter­ror­trus­len står højt på EU’s dags­or­den. - Sam­ar­bej­det har væ­ret med til at for­hind­re ter­ror­an­greb i blandt an­det Rom og Pa­ris. Men det er vig­tigt og­så at fo­ku­se­re på år­sa­gen til ter­ror­is­me og støt­te de mo­de­ra­te kræf­ter i for ek­sem­pel Iran, sag­de Per Stig Møl­ler. Og­så So­cial­de­mo­kra­ter­nes for­mand Hel­le Thor­ning-Schmidt blev af fle­re del­ta­ge­re bedt om at for­hol­de sig til EU’s mu­lig­he­der for ter­ror­be­kæm­pel­se.. ”Det er en kæm­pe trus­sel,” sag­de hun. ”Vo­res mål må være en fæl­les uden­rigs­po­li­tik – en sam­let euro­pæ­isk stem­me kan give os me­re ind­fly­del­se i verdensdebatten. Per Stig Møl­ler kon­sta­te­rer, at glo­ba­li­se­rin­gen har sne­get sig ind i folks hver­dag. Del af en global verden - Det er gå­et op for folk, at Dan­marks tid som pus­lin­ge­lan­det, der hyg­ger sig i smug, er for­bi. Vi er en del af en glo­bal ver­den med ud­for­drin­ger, der går på kryds og tværs af lan­de­græn­ser. Det un­der­stre­ger be­ho­vet for et stær­kt euro­pæ­isk sam­ar­bej­de, sag­de Per Stig Møl­ler ef­ter at ha­ve sva­ret på spørgs­mål fra de om­kring 400 del­ta­ge­re. Mens po­li­ti­ke­re og bor­ge­re vir­ke­de eni­ge om, at ter­ror­trus­len er en af EU-sam­ar­bej­dets stør­ste ud­for­drin­ger, så var der uenig­hed om løs­nin­gen på pro­ble­met. Med sin del­ta­gel­se i Irak-kri­gen har Dan­mark bi­dra­get til at øge ter­ror­trus­len, men­te nog­le, mens an­dre luf­te­de syns­punk­tet, at ter­ror­be­kæm­pel­se med si­ne eks­tra be­føj­el­ser til lys­sky ef­ter­ret­nings­tje­nes­ter er med til at un­der­gra­ve rets­sik­ker­he­den. - For­hå­bent­lig be­ty­der ind­sat­sen, at du kan gå tryg­ge­re i seng om af­te­nen. Men det skal selv­føl­ge­lig være med re­spekt for gæl­den­de rets­prin­cip­per, lød uden­rigs­mi­nis­te­rens svar. Cir­ka 400 re­præ­sen­ta­tivt ud­valg­te dan­ske­re del­tog i week­en­dens hø­ring, der skal bi­dra­ge til en rap­port om ’tæn­ke­pau­sen’ set med dan­ske øjne in­den EU-top­mø­det i ju­ni.