Naturstyrelsen udbyder arealer til afgræsning: Advarer mod risiko for PFAS

Efter fund af de sundhedsskadelige flourstoffer mange steder langs Vestkysten, nævnes risikoen nu direkte i udbudsannoncerne

Området nord for Vullum Sø, som her ses til højre i billedet, er et af de områder, hvor Naturstyrelsen Thy skal have indgået en ny aftale med en forpagter om afgræsning. <i>Arkivfoto: Ole Iversen</i>

Området nord for Vullum Sø, som her ses til højre i billedet, er et af de områder, hvor Naturstyrelsen Thy skal have indgået en ny aftale med en forpagter om afgræsning. Arkivfoto: Ole Iversen

THY-MORS:Naturstyrelsen Thy udbyder hvert år naturarealer til afgræsning, men i år kommer styrelsen med en særlig advarsel i udbudsannoncerne: "Det er sandsynligt, at der kan være forhøjet koncentration af PFAS i græs og/eller vand på arealet", står der direkte.

De kommende forpagtere af arealerne gøres opmærksom på, at forekomst af PFAS kan få betydning for mulighederne for at anvende dyr, der har afgræsset arealet, i fødevareproduktion. Det kan også få betydning for muligheden for at anvende høstet materiale fra området til foder.

Lige nu annoncerer Naturstyrelsen Thy syv naturarealer på sammenlagt godt 300 hektar til bortforpagtning. Alle arealerne ligger kystnært. Det drejer sig om 187 hektar nord for Vullum Sø, 40 hektar ved Ellidsbøl/Valbjerg i kanten af Vester Torup Klitplantage, 38 hektar på Buksør Odde, 17 hektar ved Lodbjerg, ni hektar ved Tvorup Hul, seks hektar ved Tissingvig og seks hektar ved Sårup Vest.

Alle arealer skal plejes med ekstensiv afgræsning med kreaturer eller heste. 

Kød måtte ikke spises

I efteråret 2022 blev det konstateret, at fire kreaturer, som en landmand fra Sydthy havde haft til at græsse på Naturstyrelsens areal på Agger Tange, havde så højt indhold af PFAS-stoffer i blodprøver, at hele flokken på i alt 180 kreaturer ikke måtte slagtes til forbrug.

Derefter fik Naturstyrelsen sat gang i en større undersøgelse, hvor der blev foretaget stikprøvemålinger for PFAS på 67 kystnære arealer, fortrinsvis langs den jyske vestkyst. I prøverne fra græs blev der fundet PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier i 60 ud af de 67 områder. I prøver fra overfladevand blev der fundet PFAS over indikatorværdien i ni områder.

Naturstyrelsen Thy har vedhæftet resultatet fra disse undersøgelser i alle de syv udbudsannoncer, selv om der for eksempel ingen undersøgelser er foretaget ved Tissingvig og Buksør Odde på Mors.

Til det udtaler Naturstyrelsens hovedkontor i en skriftlig kommentar til Nordjyske: "Målingerne fra andre kystnære områder peger i retning af en generelt større risiko for PFAS på kystnære arealer. Dette fremgår ligeledes i forbindelse med Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens offentliggørelse af resultaterne fra stikprøveundersøgelsen. I forbindelse med nye udbud ønsker Naturstyrelsen hermed at vejlede forpagtere og dyreholdere om disse resultater, således at de har mulighed for at tage dette med i betragtning i forhold til deres bud på afgræsning af de pågældende lokaliteter."

Naturstyrelsen har ikke aktuelle planer om at få foretaget yderligere målinger.

Forpagterens ansvar

I alle de syv udbudsannoncer står der, at "forpagter/dyreholder er ansvarlig for selv at følge med i anvisningerne på henholdsvis Miljøstyrelsens og Fødevarestyrelsens hjemmesider vedr. PFAS-forurening, ligesom forpagter/dyreholder er ansvarlig for at forholde sig til risikoen for at foder/græs på/fra arealet kan indeholde PFAS og de mulige konsekvenser heraf for forpagters/dyreholders drift."

Naturstyrelsen oplyser, at det som udgangspunkt altid er producenten, der har ansvaret for de fødevarer, som produceres, og styrelsen henviser til Fødevarestyrelsens regler for dyrkning af forurenede arealer.

Venter og ser

De arealer, der er i udbud nu, udgør cirka en tiendedel af de arealer, Naturstyrelsen Thy bortforpagter. Kontrakterne er femårige, men der er altid mulighed for at forlænge med en ekstra periode, så de fleste har forpagtningen i 10 år, inden arealerne skal i udbud igen. 

Fristen for at byde på arealerne er 17. marts.  

Nordjyske har spurgt Naturstyrelsen om forventningerne til det kommende udbud, set i lyset af PFAS-problematikken. Svaret lyder:

"Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at udtale sig om vores forventninger. Først når de kommende udbudsrunder er afsluttet, vil det vise sig om interessen for forpagtningsaftaler har ændret karakter."

Kan man forestille sig det fremtidsscenarie, at Naturstyrelsen kommer til ligefrem at skulle betale for at få kystnære, forurenede arealer afgræsset af hensyn til den fortsatte naturpleje?

"PFAS problematikken er forholdsvis ny og vi kender på nuværende tidspunkt ikke konsekvenserne i forhold til forpagtningerne eller den dertil knyttede økonomi", lyder svaret.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.