Overenskomster

Tid til ansigtsløftning

Kristelig Fagbevægelse har netop afholdt en høring på Christiansborg i forbindelse med vores lancering af et forslag om en lønmodtagerlov.

DEN DANSKE MODEL: Kristelig Fagbevægelse har netop afholdt en høring på Christiansborg i forbindelse med vores lancering af et forslag om en lønmodtagerlov. En lov, der skal være med til at sikre, at det ikke kun er lønmodtagere, der er omfattet af en overenskomst der er sikret nogle helt fundamentale rettigheder på arbejdsmarkedet. En dugfrisk meningsmåling fra Megafon viser, at to tredjedele af danske lønmodtagere er enige med Kristelig Fagbevægelse i, at der er behov for en egentlig lønmodtagerlov i Danmark. Det er således vores klare opfattelse, at den danske arbejdsmarkedsmodel trænger til et facelift. Det centrale i modellen er, at arbejdsmarkedets parter aftaler løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og repræsenterer lønmodtagerne i trepartsforhandlinger med politikerne. Som udgangspunkt er det positivt, at fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer selv finder ud af at regulere en række arbejdsforhold på arbejdsmarke-det uden politisk indblanding. Det følger nærhedsprincippet om, at beslutninger træffes tæt på de berørte parter. Men problemet er, at en lang række lønmodtagere slet ikke får gavn af disse aftaler. Det gælder alle dem, som ikke er omfattet af en overenskomst og som heller ikke er dækket af funktionærlovens minimums-bestemmelser. F.eks. er op imod halvdelen af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked ikke omfattet af en overenskomst. Det er en risiko ved den danske arbejdsmarkedsmodel, at de forhandlende organisationer kan lave aftaler, som ikke er til gavn for samfundet som helhed. På det seneste har vi set, at Regeringen gjorde etableringen af en lønkommission betinget af opbakning fra brede dele af fagbevægelsen, som derfor i realiteten kunne bestemme, om vi skulle have en lønkommission eller ej. Tidligere eksempler er en række overenskomster, som forbød arbejde på deltid - indtil regeringen lovgav mod det. I en lang årrække har LO lavet overenskomster med eksklusivaftaler, som tvang danske lønmodtagere ind i en LO-fagforening - indtil Menneskeretsdomsto-len dømte det ulovligt, fordi det en menneskeret ikke at blive tvunget ind i foreninger, man ikke ønsker at være med i. Den danske arbejdsmarkedsmodel er også under pres fra EU. EU-direktiver skal implementeres på det danske arbejdsmarked og gælde for alle lønmodtagere. Men den danske arbejdsmarkedsmodel står i vejen for, at det sker effektivt. For som det er nu, bliver direktiverne så vidt muligt indført ved at blive en del af overens-komsterne. Det betyder, at direktiverne bliver indført med forsinkelse, for de kommer først til at gælde, ef-terhånden som overenskomsterne bliver genforhandlet. Værre er det for dem, der ikke arbejder under en overenskomst. De får først del i rettighederne i EU-direktiverne, når der bliver fulgt op med lovgivning, efter at direktiverne er implementeret så godt som mu-ligt gennem overenskomsterne. Det er et problem, som vil vokse i takt med, at stadig flere lønmodtagerret-tigheder kommer til os fra EU. Det er ikke rimeligt, at det danske overenskomstsystem skal forsinke indfø-relsen af lønmodtagerrettigheder. De bør komme os til gavn med det samme, og det kan de, hvis vi vælger at indføre dem ved lov i stedet for gennem overenskomsterne. Det er imidlertid ikke bare i forhold til EU-direktiver, at det er et problem, at lønmodtagerrettigheder i stort omfang bliver sikret gennem overenskomster. Der er nemlig mange, der slet ikke er dækket af en overens-komst. Nogle af dem kan være omfattet af funktionærloven, men andre vil stå uden ret til for eksempel at holde fri i forbindelse med barns sygdom eller til at få en skriftlig begrundelse for en opsigelse. Derfor mener Kristelig Fagbevægelse, vi skal have en lønmodtagerlov, som sikrer alle på arbejdsmarkedet basale lønmod-tagerrettigheder. Vi må ikke i begejstring over goderne ved den danske arbejdsmarkedsmodel lukke øjnene for dens mangler. Det er heller ikke til fordel for modellen på lang sigt.