Tikkende miljø- katastrofe?

Er udvidelsen af naturgaslageret i Ll. Torup en "tikkende miljøkatastrofe" for det rekreative område ved Lovns Bredning?

Fakta er, at planerne omfatter en udvidelse af det eksisterende anlæg i Ll. Torup til det 3-dobbelte, og i den forbindelse skal der ledes salt og tung-metaller ud i Lovns Bredning. I den anledning gør Miljøcenter Århus gældende, at man ikke skønner, at det vil være til gene for mennesker og dyr, men samtidig gør man opmærksom på, at der må påregnes iltsvind i Lovns Bredning. Vi er mange, der kan huske, hvordan vandmiljøet blev påvirket efter den første udledning af salt og tungmetaller efter tilladelsen i 1982. Saltindholdet i vandet blev dengang meget kraftigt forøget, og sigtbarheden blev nedsat, så man ikke kunne se en genstand, der blev sænket 10 cm ned under vandoverfladen. Samtidig er det en kendsgerning at stort set alt naturligt liv blev udslettet. Der er intet, der tyder på, at ulemperne med de nye planer skulle blive mindre - tværtimod må det påregnes at alt liv i Lovns Bredning vil blive udslettet totalt i en årrække. Miljøcentrets rapport er interessant læsning, som bestemt bør give panterynker hos dem der læser den. Flere steder skrives der, at gældende miljøregler ikke overholdes, men at man skønner en overskridelse af bestemmelserne ikke vil være til gene for mennesker og dyr. Ingen steder begrundes de anførte postulater med nogen form for dokumentation, men kun skøn, hvilket er særdeles problematisk. Med andre ord, så loves der intet - og når katastrofen er en realitet, så kan alle vaske hænder og blot konstatere, at man skønnede forkert, og således ikke kan pålægges et erstatningsansvar. Det kan virke mærkeligt, at man miljømæssigt går i den modsatte retning af det som alverdens lande forsøgte at få en aftale om på COP15.-mødet i Bella Center i december 2009 - nemlig en nedbringelse af CO2 udslippet. Gas er et fossilt brændstof, som medfører en forøget udledning af CO2 - men miljøfolkene prøver at trøste os med at CO2 udledningen er ca. 30 pct. mindre for gas end f.eks. olie. Her glemmer man så behændigt blot at fortælle, at der skal bruges større mængde gas end olie til opvarmning af et rum på f.eks. 100 m3. Endelig oplyser Energinet (statsejet), der ejer gaslageret i Torup, at gassen i de danske oliefelter er ved at være opbrugt - og tilførelsen af gas fra de danske forekomster er faldende allerede fra 2010. Det kan tolkes på flere måder, men det indikerer dog, at en økonomisk fejlinvestering ikke kan udelukkes. Man kan spørge sig selv om, hvorfor man ikke i stedet overvejer at bruge de mange penge på investeringer i CO2 neutrale energikilder, hvor det er nærliggende at pege på vindenergi, hvor Danmark har verdens største ekspertise. Endelig forekommer det meget lidt gennemtænkt, at pumpe salt og tungmetaller ud i vandet ved Lovns Bredning, når der i dag findes en ret simpel løsning, hvor man kan centrifugere saltet og tungmetallerne fra inden udledningen. Så kunne man i stedet anvende saltet nyttigt i en vinter som vejsalt og tilmed spare mange penge på import af salt fra andre lande, hvor man har brugt samme metode. Desuden ville det medføre en betydelig nedbringelse af CO2 udledningen, da de lange transporter af salt kan begrænses meget. I år har det ovenikøbet vist sig, at der er et kæmpe behov for at skaffe mere salt, så hvorfor ikke gøre det til en indtægtskilde for Energinet i stedet for at påføre naturen et helt unødvendig overgreb. Det skal tilmed som en sidebemærkning nævnes at naturgaslageret i Ll. Torup har Norge og Sverige som aftagere, og så kan man med rette spørge om det er rimeligt, at vi i Danmark skal påføres miljømæssige problemer for at have et lager liggende til vore nabolande? Projektet er nu inde i en 8 ugers høringsfase, der startede 1.2. 2010. I den periode skal der med alle midler arbejdes for at få stoppet det tåbelige projekt. Der ligger bl.a. adskillige rekreative sommerhusområder rundt langs Lovns Bredning, der omfatter flere hundrede sommerhuse, som bliver berørt, hvis projektet gennemføres. Det skal være vores håb, at der hurtigt kan skabes et sammenhold mellem de forskellige grundejerforeninger og andre interessegrupper, således at disse samlet kan protestere mod planernes gennemførelse. På www.hverrehus.dk kan man læse de dokumenter, der ligger til grund for planens gennemførelse.