Tilbagekøbsværdi for pensionsordninger

?I forbindelse med deling af fællesbo efter skilsmisse bliver jeg spurgt om tilbagekøbsværdi for mine pensionsordninger. Hvad er det for en størrelse? !Visse pensionsordninger indgår ikke i fællesboet, fordi der er tale om personlige rettigheder. Andre pensionsordninger indgår i fællesboet og skal således medregnes, når fællesboet deles. Delingen kan ske på flere forskellige måder: Pensionsordningen kan opsplittes i to, hvoraf den ene sættes i bero, og den anden videreføres af indehaveren af pensionsordningen. Der kan også vælges en løsning, hvor værdien af pensionsordningen opgøres og indgår i bodelingen, således af den anden ægtefælle til gengæld modtager et tilsvarende beløb. En sådan opgørelse indebærer ikke nødvendigvis, at pensionsordningen ophæves – der er alene tale om en værdifastsættelse. Omvendt kan en indehaver af en pensionsordning udenfor skilsmisse-delingen, hvor ordningen ønskes ophævet for at tilføre nogle likvider. I disse to situationer anvendes begrebet tilbagekøbsværdi. Hvis pensionsordningen er oprettet gennem en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold, er det mest almindelige, at der kun er begrænset eller ingen mulighed for tilbagekøb. I så fald er tilbagekøbsværdien 0, og De udtager pensionsordningen af fællesboet uden at erlægge en modydelse. Ved beregning af tilbagekøbsværdien anvendes depotet som udgangspunkt. Herfra trækkes et gebyr og omkostninger, der typisk fastsættes til en procentdel af depotet. Endvidere fratrækkes et kursværn, såfremt kursværdierne er faldende. Endelig fratrækkes der en afgift til staten på typisk 60 pct. Herefter fås tilbagekøbsværdien. Ægtefællerne må så diskutere, om dette beløb skal anvendes i boopgørelsen. Argumenterne mod at anvende dette beløb direkte er, at pensionsordningen jo ikke tilbagekøbes. Altså udløses afgiften på 60 pct. ikke. Er indehaveren tæt på pensionsalderen taler sandsynligheden for, at der i stedet udløses en afgift på 40 pct. Og under alle omstændigheder stiger værdien af det fratrukne afgiftsbeløb, indtil det udløses (det er jo hele ideen i vores pensionsbeskatningssystem, at beskatningen udskydes, indtil udbetalingen sker). Tilbagekøbsværdien vil normalt ikke findes på depotoversigten. En opgørelse kræver derfor en henvendelse til pensionsselskabet. Ved samme lejlighed bør De få overblik over begunstigelsesordningen, idet De nu ikke længere har en ægtefælle, der skal begunstiges. På depotoversigten vil De finde andre begreber som administrationsomkostninger og pris for forsikringsdækning, der fratrækkes Deres indbetalinger.