Tilfældig kulturpolitik i amt?

I den regionale kulturaftale fra efteråret 2004 kan man læse på side 20, at der "i forhold til de udmeldte rammebevillinger iagtages de overordnede kulturpolitiske principper om armslængde og respekt for faglig rådgivning, hvor konkrete beslutninger om tilskud til kunst og kultur træffes efter en særlig sagkyndig og ikke efter en politisk vurdering".

Nordjylland 23. april 2005 20:32

Hvad så med billedkunsten? Det fremgår af den regionale kulturaftale, at der ikke skal være strukturer for sagkyndig bistand på dette område. Er det fordi, at det i årtier har været politikernes smag og behag, der har dannet grundlag, for de beslutninger, der er truffet på billedkunstområdet, i Nordjyllands Amt? Nej, det kan jo ikke være tilfældet. Det ville jo være i modstrid med princippet om armslængde, som man i øvrigt ser som en grundlæggende forudsætning for regionens fremtidige kulturpolitik. Hvis det ikke er politikernes smag og behag, der har dannet grundlag for regionens billedkunst-politik, er det så amtets embedsmænd, der har leveret sagkyndig vejledning. Hvis det er tilfældet, hvilke kompetencer eller anden form for relevante kvalifikationer besidder amtets embedsmænd, på det billedkunstneriske område? Har man faguddannede billedkunstnere, eller personer med tilsvarende kvalifikationer i amtets kulturforvaltning? Hvis det ikke er tilfældet og det heller ikke er politikernes smag og behag, der danner grundlag for amtets beslutninger. Hvad ligger så til grund for amtets beslutninger? Kan det tænkes at man har støttet sig til de tilfældige personer, der tilfældigvis er kommet forbi amtets kulturforvaltning? Hvis det er den slags vilkårlighed, der har været fundamentet for kulturforvaltningens afgørelser, er det uden sammenligning, med den praksis man iøvrigt benytter sig af, i dette samfund. I andre sammenhænge har samfundets ansvarlige beslutningstagere haft adgang til sagkyndige eller fagkyndige råd. Desuden er de rådgivere politikerne støtter sig til, synlige, og alle borgere kan søge oplysning og selv bedømme hvilke kompetencer samfundets rådgivere har. Med de oplysninger, der tilgængelige, er det ikke muligt at se, hvorledes den kompetente billedkunstneriske rådgivning er sket (og sker) i Nordjyllands Amt. Jeg ser derfor frem, til at se, den dokumentation for amtets praksis, som jeg er sikker på at Gunhild Bach Nielsen nu vil lægge åbent frem. Selvom alt dette naturligvis snart er historie og egentligt burde glemmes i stilhed, er det nødvendigt at man ser på disse ting, fordi det er et tankesæt, der ukritisk, er gledet videre ind i den nye regionale kulturaftale. Derfor vil jeg nævne et eksempel på, hvad form for praktisk billedkunstpolitik kulturforvaltningen har stillet op med. Lad os se på omslaget af den folder, som hedder "Kulturpolitik i Nordjyllands Amt" og som Amtet udgav sidste år. Hvem har amtet benyttet til tegne omslaget til denne publikation? Hvem står for illustrationerne til denne folder? Har man benyttet en kunstner, der er fagligt velfunderet, med en baggrund i en mangeårig uddannelse fra et af de statslige designskoler eller kunstakademier? Der er et skrift, der er amtets ansigt udadtil, så det burde jo være en naturlig ting at signalere kompetence, seriøsitet og en elementær respekt for billedkunstnerisk faglighed. Hvis man ikke har valgt en faguddannet billedkunstner til denne opgave, hvilket valg har man så foretaget? Har man i stedet benyttet en kunstner, der har fravalgt kunstakademiet og istedet gennem års aktivitet påvist sin betydning. Men hvis det heller ikke er en sådan en kunstner, man har valgt, Hvad er det så ? Har man i stedet valgt et ungt og søgende menneske, der i en sådan opgave kan få lov til, at prøve kræfter med en ambitiøs opgave. Men nej, heller ikke denne løsning har Gunhild Bach Nielsen og Amtets kulturudvalg valgt. Som det fremgår af publikationen "Kulturpolitik i Nordjyllands Amt" har man valgt, at bruge en af amtets egne medarbejdere fra Undervisnings- og Kulturudvalgets administration. Derfor vil jeg gerne spørge Gunhild Bach Nielsen direkte: Hvilke billedkunstneriske kvalifikationer og hvilken billedkunstfaglig uddannelse har denne embedsmand? Hvad er den faglige vurdering, som er lagt til grund for valget af denne løsningsmodel? Er denne løsning udtryk for en normal praksis, i Nordjyllands amt. Er det almindeligt, at embedsmænd i administration løser praktiske opgaver indenfor deres ressort? Foretager sundhedsforvaltningens administrative personale også blindtarmsoperationer på amtets hospitaler? Og så er vi tilbage ved den regionale kulturaftale. Er det den slags løsningsmodeller, man forventer og anbefaler , at kommunerne skal overtage når de overtager kulturområdet fra amtet? Det er et grundlæggende spørgsmål, som jeg vil sætte megen pris på, at Gunhild Bach Nielsen vil svare på. Om billedkunstsektoren skrives der i den regionale kulturaftale noget lalleglad snak. Til gengæld er der ikke afsat penge til billedkunst i denne aftales budget. Aftalen er udtryk for noget rod og en vilkårlighed, der ikke tegner frugtbart, for fremadrettede løsninger. Derfor er konklusionen er klar: Om igen. På det billedkunstneriske område er den regionale kulturaftale ikke noget tidssvarende og brugbart værktøj. Hvis man ærligt ønsker at skabe et grundlag for en udvikling og en kvalificeret billedkunstnerisk aktivitet, er det nødvendigt, at der skabes et andet og mere solidt grundlag. At der kommer andre boller på suppen.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...