Akvakultur

Tilladelse til maskinstation

Teknisk udvalg ser ingen problemer i at give tilladelse til, at der drives maskinstation fra ejendommen Frederikshavnsvej 206, men først skal der laves en nabohøring og en høring i amtet. Ansøgningen omfatter også opførelsen af en maskinhus bag den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Nordjyllands Amt har allerede sagt god for, at ejeren må benytte en eksisterende overkørsel til landevejen. MOSBJERG Ok til biofilter Mosbjerg Dambrug har søgt om tilladelse til at etablere en biofilteranlæg, idet dette kræves ifølge byggeloven, miljølovgivningen og planlovens paragraf 35. Teknisk udvalg er positiv overfor projektet, men også amtet behandler sagen, idet ejeren har søgt om dispensation fra åbeskyttelseslinien og det er også amtet, der skal kigge på den miljømæssige side af ansøgningen. Amskommunen gav for godt et år siden Mosbjerg Dambrug lov til at etablere syv betonkanaler i stedet for tolv betonkummer, som skulle fjernes. SINDAL Ferielukning Sund By Butikken i Vendelbogade meddeler, at butikken holder ferielukket fra 30. juni og indtil 1. august.