Jammerbugt

Tilskud til bokseklub tilbageholdes

Kommunen vil have dokumentation. - Den er indsendt, siger undrende formand

FJER­RITS­LEV:Trods to ryk­ke­re fra Fjer­rits­lev Kom­mu­ne til bok­se­klub­ben Orion har fol­ke­op­lys­nings­ud­val­get end­nu ik­ke få­et den nød­ven­di­ge do­ku­men­ta­tion på bor­det for med­lems­tal­let, så klub­ben kan få ud­be­talt á con­to-til­skud til si­ne lo­ka­le­ud­gif­ter i år. Orion blev ved ud­gan­gen af 2005 ud­ta­get til stik­prøve­kon­trol sam­men med to an­dre fo­re­nin­ger, som skul­le do­ku­men­te­re, at de er be­ret­ti­get til de kom­mu­na­le til­skud, de har få­et ud­be­talt i det for­gan­gne år. Mens de to an­dre fo­re­nin­ger, Fjer­rits­lev Gym­nas­tik­for­en­ing og Ind­re Mis­sions Ung­dom, har af­gjort de­res mel­lem­væ­ren­de med kom­mu­nen, mang­ler alt­så end­nu Orions sag at bli­ve af­kla­ret, og fol­ke­op­lys­nings­ud­val­get hav­de for­ven­tet at ha­ve ma­te­ria­let i hæn­de til sit møde i ons­dags, ef­ter at sa­gen var ud­sat fra sid­ste møde i fe­bru­ar. - Men det er ik­ke sket, og der­for til­ba­ge­hol­der vi til­skud­de­ne i år ind­til do­ku­men­ta­tio­nen er på plads, op­ly­ser Anne Ma­rie Holm, der er sek­re­tær for fol­ke­op­lys­nings­ud­val­get. - Det be­ty­der, at vi gen­op­ta­ger sa­gen på næs­te møde om to må­ne­der, og så må vi gå ud fra, at op­lys­nin­ger­ne lig­ger klar. For­bløf­fet for­mand - Jeg send­te det øn­ske­de ma­te­ria­le i søn­dags, så kom­mu­nen hav­de det man­dag, op­ly­ser bok­se­klub­bens for­mand Mo­gens Bre­um, der un­drer sig me­get over for­lø­bet. - Så må det være for­valt­nin­gen, der ik­ke har gjort det klart til fol­ke­op­lys­nings­ud­val­get, me­ner han. - Jeg har i hvert fald ind­sendt det jeg skul­le, og det er helt vildt, hvis det skal ven­te til ju­ni med at bli­ve behandlet.er Mo­gens Bre­um. Bok­se­klub­ben får dog ik­ke umid­del­bart øko­no­mis­ke pro­ble­mer på grund af det mang­len­de til­skud, til­fø­jer han.