Mariagerfjord

To 19-åri­ge er svær­væg­te­re i traktorpulling

Ny­kå­ret dan­marks­mes­ter fra Kat­bjerg ar­ran­ge­rer trak­tor­træk i Ho­bro den­ne week­end

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Traktoren her kan ses live på lørdag i Hobro for fuld udblæsning. Foto: Michael Bygballe

HO­BRO:Mik­kel Balt­ser ham­rer spee­de­ren i bund og ræ­ser ud af gårdpladsen i en kul­sort røg­sky. Det fø­les som at se en Audi A8 for­svin­de på mo­tor­ve­jen, men Mik­kel Balt­ser sid­der så­mænd i en trak­tor. Den trak­tor som han i sid­ste week­end gen­vandt DM i traktorpulling med. El­ler på dansk: Trak­tor­træk. En sport, som går ud på at byg­ge den stær­kes­te trak­tor og træk­ke en ton­stung last så langt som mu­ligt. Vi mø­der 19-åri­ge Mik­kel Balt­ser og hans jævn­ald­ren­de kam­me­rat og me­ka­ni­ker Kim An­der­sen på en gård i Kat­bjerg til en snak om de­res spe­ci­el­le hob­by. De to dren­ge har kendt hin­an­den al­tid og skru­et i knal­ler­ter og bi­ler, så læn­ge de kan hus­ke. Da de for tre år si­den fik trak­tor­kø­re­kort, op­stod lys­ten til at kon­stru­ere de helt sto­re ma­ski­ner. De be­gynd­te at del­ta­ge i stæv­ner og byg­ge de­res Mas­sey Fer­gu­son 165 trak­tor så stor og stærk som mu­ligt. Det er i dag ble­vet til et bæst af en ma­ski­ne med over 250 hes­te­kræf­ter. Stan­dard­mo­del­len har 60 hes­te, så der er ikke ret me­get al­min­de­lig land­brugs­ma­ski­ne til­ba­ge. Dyr sport Traktorpulling er Kim og Mik­kels sto­re hob­by, og de bru­ger ad­skil­li­ge ti­mer i værk­ste­det. - Det fede er at se, om det, man har gået og skru­et i hol­der på stæv­ne­da­gen. Nog­le gan­ge bræn­der mo­tor el­ler gear­kas­se sam­men, for­di be­last­nin­gen er så stor, for­tæl­ler Mik­kel Balt­ser. En af­brændt gear­kas­se el­ler mo­tor ly­der ikke rart for teg­ne­bo­gen, og de to dren­ge er­ken­der, at det er en dyr hob­by. - Hvor man­ge pen­ge vi har brugt på trak­to­ren? Puha, det ved jeg ikke, og hvis jeg vid­ste det, vil­le jeg nok ikke for­tæl­le dig det, gri­ner Mik­kel. Mik­kel og Kim har tid­li­ge­re fået øko­no­misk hjælp fra lokale fir­ma­er, men de er på jagt ef­ter nye part­ne­re. Der er ikke rig­tig no­gen pen­ge­præ­mi­er i spor­ten, selvom der til DM i Oden­se sid­ste week­end var 4000 til­sku­ere. - Det er ved at bli­ve mere po­pu­lært, selv om traktorpulling har ry for at være en sport for bon­de­rø­ve, si­ger de to dren­ge. De to har fået nog­le skep­ti­ske kom­men­ta­rer om de­res hob­by. - Men når folk så ser det, sy­nes de tit, at det er ret sjovt, for­tæl­ler de. På trods af de­res unge al­der er de to dren­ge svær­væg­te­re in­den for traktorpulling. De har 40 før­s­te­plad­ser fra stæv­ner og by­fes­ter i hele lan­det. De kø­rer i den let­tes­te klas­se i den ka­te­go­ri som hed­der ”farm”, hvor man må lave me­get om på sin trak­tor. Men de to unge dren­ge er ikke mæt­te end­nu. De har net­op købt en ny trak­tor fra USA med in­tet min­dre end otte cy­lind­re. Når den er byg­get fær­dig, er de to klar til at dys­te i de tun­ge­re vægt­klas­ser. Mik­kel Balt­ser skal så køre den sto­re trak­tor, og Kim An­der­sen over­ta­ger den min­dre trak­tor. - Vi har nær­mest lært at tale fly­den­de en­gelsk i te­le­fo­nen med folk i USA. Det ta­ger lang tid at for­kla­re, hvil­ke stum­per vi ger­ne vil have hjem, si­ger de to. Vi får ikke lov at fo­to­gra­fe­re den nye trak­tor. Dens stør­rel­se og ev­ner er en hem­me­lig­hed, som kon­kur­ren­ter­ne nok skal få at se, når ma­ski­nen er fær­dig. - Det bli­ver nok også den sid­ste trak­tor, vi kø­ber, hvis vi også en­gang skal kun­ne købe et hus. Men der er også mu­lig­he­der i den­ne her, me­ner de. NORD­JYSKE får dog lov at se ud­yret, som står i ga­ra­gen. Det er en en­orm trak­tor, og de­le­ne til den er spredt over hele gul­vet. Her er til man­ge ti­mers re­pa­ra­tion og tek­nik­snak, men det ge­ne­rer ikke Mik­kel og Kim: - Vi ven­der og dre­jer hver lil­le del 1000 gan­ge for at byg­ge den stær­kes­te mo­tor. Det er det, som er det sjo­ve. Hvis alt går vel, er den nye trak­tor pa­rat til de før­ste prø­ve­kørs­ler om et par uger. Alle in­ter­es­se­re­de kan møde Mik­kel og Kim på de­res mons­ter­trak­tor lør­dag den 6. maj klok­ken 10 i Ho­bro på kø­re­tek­nisk an­læg. De er med­ar­ran­gør af Ho­bro traktorpulling, og de lo­ver mas­ser af røg og bra­gen­de mo­to­rer.