To ældreråd lægges sammen

Ældrerådet vil gerne høre fra borgere, der har noget på hjertet

BRØNDERSLEV:I forbindelse med sammenlægning af Brønderslev Kommune og Dronninglund Kommune skal kommunernes ældreråd sammenlægges. - Arbejdet hermed er påbegyndt, og medlemmerne af de to ældreråd har haft møder sammen, fortæller formand for Ældrerådet i Brønderslev, Poul Holm-Christiansen. - Ældrerådet er en selvstændig og selvstyrende forvaltningsmyndighed. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt, og rådet er uafhængigt af kommunalbestyrelsen. - Ældrerådet skal sikre, at dialogen mellem kommunalbestyrelsen og de ældre udbygges, således at de ældre får mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. - Det er ældrerådets opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Poul Holm-Christiansen fortæller, at kommunalbestyrelsen har en forpligtigelse til at høre ældrerådet om de forslag, der behandles i kommunalbestyrelsen, og som vedrører ældre. - Ældrerådet skal høres i god tid før beslutningerne træffes. Forpligtigelsen til at høre ældrerådet er ikke begrænset til det sociale område, som nogle tror, men ældrerådet skal høres i alle sager, der har indflydelse på ældres forhold. For eksempel trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. - Ældrerådet skal høres om alle forhold, der har betydning for de ældres hverdag. Rådet skal derfor høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger til ældre, om forslag til iværksættelse af aktiviteter for ældre, kommunalbestyrelsens målsætninger og serviceinformationer. Poul Holm-Christiansen understreger, at ældrerådet kun er rådgivende, og det kan ikke træffe nogen selvstændig afgørelse. For at kunne varetage de ældres interesser og synspunkter og for at kunne tale på de ældres vegne, har ældrerådet møde med kommuens pensionistforeninger to gange om året. For at ældrerådets rådgivende funktion kan have reel betydning, skal rådet høres i god tid. Ældrerådet skal også selv aktivt indgå i samarbejdet med kommunalbestyrelsen og fremkomme med ideer og forslag om ældres forhold.