To bemærkninger til nyt erhvervsområde

Gravhøj får Aalborg Historiske Museum til at foreslå forundersøgelser

NØRAGER:Fristen for at gøre indsigelser mod et planlagt nyt erhvervsområde øst for Holmsvej i den vestlige udlant af Nørager by er efter otte uger udløbet, og i den forbindelse har kommunens tekniske forvaltning kun modtaget to bemærkninger og indsigelser mod projektet. Aalborg Historiske Museum anbefaler med en gammel gravhøj som nærmeste nabo mod nord, at der foretages forundersøgelser i det aktuelle udstykningsområde for mulige arkæologiske fund inden anlægsarbejdet med byggemodningen bliver igangsat. Ifølge fomand for teknik- og miljøudvalget, Søren Munk (V), er Nørager Kommune allerede i en dialog med museet i Aalborg vedrørende dette spørgsmål. Den anden indsigelse eller bemærkning kommer fra Naturgas Midt/Nord. Selskabet gør opmærksom på, at det har indført en ny procedure, der betyder, at Nørager Kommune selv skal bekoste en ny gasforsyningsledning til det nye erhvervsområde fra den eksisterende hovedforsyningsledning i det tilstødende erhvervsområde længere mod vest. Denne procedure hos selskabet er et par år gammel, men det er første gang at kommunen står over for dette krav. Kommunal jordstykke Lokalplanforslaget for det aktuelle erhvervsområde omfatter et samlet areal på1,4 hektar. Nørager Kommune har for flere år siden erhvervet jorden i forbindelse med en overtagelse af den tilknyttede gård, Holmsminde Erhvervsområdet skal efter planen deles op i to delområder, nemlig en mindre boligdel parallelt med Bredgade og et erhvervsområde bagved med fremtidig vejadgang fra Holmsvej og dens planlagte vinkelrette forlængelse mod øst. Beskyttelseszonen for gravhøjen nord for erhvervsområdet på 100 meter kommer til at grænse direkte op til lokalplanområdet og har derfor afgørende betydning for dens afgrænsning denne vej. I boligområdet langs Bredgade ligger allerede stuehuset til Holmsminde, hvis avlsbygninger er fjernet efter kommuens overtagelse. Det betyder, at der kun bliver mulighed for at opføre en enkelt ny bolig på stedet, nemlig øst for stuehuset til Holmsminde med fremtidig naboskel til Bredgade 62. Ifølge Søren Munk bliver de to indsigelser eller bemærkninger allerede drøftet på teknik- og miljøudvalgets næste møde mandag 2. maj. Det betyder, at lokalplanforslaget for det nye erhvervsområde i Nørager kan endelig godkendes på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag 17. maj. I kulissen står allerede den første køber til en erhvervsgrund i området klar, Niels Jørgen Dahl. Som indehaver af et jord- og betonentreprenørfirma ønsker han at opføre en lagerhal på 400 kvadratmeter på en på 2.000 kvadratmeter stor grund.