To politiske udvalg tager sig af spildevands-området

Ikke politisk stemning for at samle alt i ét udvalg

BRØNDERSLEV:Spørgsmål inden for spildevands-området vil fortsat være placeret inden for to politiske udvalg - teknik- og miljøudvalget samt forsyningsudvalget. På et fællesmøde mellem teknik- og miljøudvalget og forsyningsudvalget var der ikke på nuværende tidspunkt politisk stemning for at samle alt under én hat. Det havde forvaltningen ellers lagt op til. Forvaltningen havde foreslået en samling af opgaverne, idet det skønnes at være en fordel for borgere, byråd og forvaltning. Det vil være en fordel med en entydig placering af sagsbehandlingen i ét udvalg, idet der så ikke være være nogen tvivl om, hvorvidt en sag skal behandles i det ene eller andet eller eventuelt i begge udvalg. Det er lettere at sikre sammenhæng mellem afgørelse på det driftsmæssige og det myndighedsmæssige område. Der peges også på, at det vil være en fordel, at placere spørgsmålet i ét udvalg i forbindelse med realiseringen af den spildevandsplan, der skal vedtages i begge udvalg og i byrådet. Med virkning fra 1. januar 2000 blev styrelsesvedtægten ændret, således at kloakforsyningen - drift, økonomi, fastsættelse af takster med mere - blev overført fra teknik- og miljøudvalgets område til forsyningsudvalgets område. Men borgernes relationer til kloakforsyningen - ansøgning om tilslutning til kloaknettet, ansøgning om dispensation fra tilslutningningspligt, udstedelse af påbud med mere - forblev dog i teknik- og miljøudvalget. Princippet for opgavefordelingen var dengang, at forsyningsudvalget varetager driften af kloakforsyningen - det udførende niveau, mens teknik- og miljøudvalget varetager myndighedsopgaven. Inden for både vand- og varmeforsynings-området er det dog således, at forsyningsudvalget er såvel driftsudvalg som myndighedsudvalg. Forsyningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af den kommunale vand- og varmeforsyning. Samme situation er der inden for eksempelvis vejområdet, hvor teknik- og miljøudvalget er både drifts- og myndighedsudvalg. Formand for forsyningsudvalget, Ole Lysgaard Jensen (V) siger efter fællesmødet, at han ikke har interesse i at forsøge at presse en ændring igennem. Han mener dog, at spørgsmålet skal drøftes på en temadag i byrådet i april, hvor spildevandsplanen skal behandles. Byrådet har udskudt behandlingen af spildevandsplanen, idet der er spørgsmål omkring forurening og økonomi.