Lokalpolitik

To sager kan ikke sammenlignes

PRODUKTIONSUDVIDELSE:3. april havde Mogens Holm Jespersen, Østeralle 39 et læserbrev i Nordjyske. Han påpegede heri det tilsyneladende ulogiske i, at sagsbehandlingen i Teknisk Forvaltning er forskellig, når der på den ene side drejer sig om en byggetilladelse til Danpo (Minkfoderfabrikken Himmerland) i Løgstør og på den anden side en byggetilladelse til opførelse af en svinestald i oplandet. Jeg kan godt forstå, at det ved en umiddelbar betragtning kan se mærkeligt ud, men der er faktisk en væsentlig forskel på de to byggesager. Vedrørende Danpo-sagen forholder det sig sådan, at der er tale om en eksisterende fabrik, der er placeret i et område, der for mange år siden i en lokalplan er udlagt til erhvervsbyggeri. Det betyder, at ombygninger og nyt byggeri kan gennemføres, hvis det nye byggeri ellers opfylder byggelovens og miljølovgivningens regler - og hvis man i øvrigt holder sig indenfor lokalplanens bestemmelser. I det konkrete tilfælde gennemføres der et byggeri, der sikrer større miljøfordele, end der er nu og et byggeri, der i væsentlig grad vil forskønne området. For at det kan opfyldes, skal kommunen give en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om byggehøjde, samtidig med at en nuværende bygning, der også er højere en lokalplanen forudsætter, fjernes. Derfor kan byggesagen vedrørende Danpo gennemføres med den hurtighed, der gerne skulle kendetegne kommunens byggesagsbehandling. Vedrørende svinestalden stiller sagen sig ganske anderledes. Stalden skal placeres et sted, der ikke er lokalplanlagt og ej heller bliver det. Der er altså tale om et erhvervs- eller landbrugsbyggeri i det åbne land. I sådanne tilfælde har kommunen flere forhold at tage vare på. Vi har et hensyn at tage til landmanden, der naturligvis ønsker en produktion, der er hensigtsmæssig og rationel. Vi har et hensyn at tage til det åbne land, som samfundet som sådan ikke ønsker tilplastret med uheldigt opstillede bygninger. Vi har et hensyn at tage til de borgere, der bor tæt ved den kommende nye svinestald. Disse hensyn går ofte imod hinanden, og der har jeg, som formand for Teknisk Udvalg, gennem en dialog med alle parter at få enderne til at nå sammen. Det har været mit indtryk, at den pågældende landmand meget positivt har bidraget til, at der forhåbentlig findes en løsning, som alle parter kan acceptere. Som det forhåbentlig er fremgået, er der sådanne væsentlige forskelle på de to byggesager, at de ganske enkelt ikke kan behandles ens; og den væsentligste er, at Danpo ligger i et område, hvor en kommunalbestyrelse for mange år siden har besluttet, at der kan placeres erhvervsvirksomheder - og det er sket gennem en procedure, der har sikret, at borgerne har haft mulighed for at påvirke lokalplanens indhold.