Lokalpolitik

Tørdok kom et skridt nærmere

Ingen indsigelser mod planerne for 35 meter høj tørdok

SKAGEN:Karstensens Skibsværfts planer om at bygge en overdækket tørdok i, fortrinsvis, bassinnet mellem pier 3 og pier 4 på Skagen Havn er kommet et stor skridt nærmere. Da fristen for at komme med kommentarere til og indsigelser mod det tilhørende lokalplanforslag og kommuneplantillæg udløb, kunne man på kommunens planafdeling gøre op, at der ikke var kommet en eneste indsigelse mod lokalplanforslaget. Det er sjældent, at der ikke er mindst et par indsigelser mod et lokalplanforslag i Skagen Kommune. Planerne om den store bygning får dog nogle kommentarer med på vejen fra tre af ialt fire, som har reageret i offentlighedsperioden. Nordjyllands Amts plankontor bemærker, at man forudsætter, at kommunen sikrer sig, at det alene er værftets kraner og overdækningen over tørdokken, som må være mere end 15 meter høje. Plankontoret anbefaler desuden, at bygningens volume sikres begrænset til det mindst mulige set i forhold til dét, den skal bruges til, for at begrænse bygningens påvirkning af Skagens værdifulde havne- og bymiljø, som det hedder i plankontorets skrivelse. Det kan man, mener plankontoret, for eksempel gøre ved at sikre en facadehøjde og facadelænge, der er så lille, som det er funktionelt muligt, ved at sikre en tagform, der harmonerer med den foretrukne havnearkitektur, og ved at sikre en ydre fremtræden, der får hallen til at fremstå som en permanent havnebygning. Nordjyllands Amts kulturmiljøråd bemærker i en kommentar til lokalplanforslaget, at Skagen Kommune bør sikre sig, at der indføjes en nedrivningsklausul, når der gives byggetilladelse, så hallen rives ned den dag, den ikke skal anvendes til værftsaktivitet. Skagen-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening bemærker, at man må acceptere nogle visuelle gener for at sikre værftets fremtid. Dog hedder det videre, at foreningen ikke mener, at alle muligheder for en alternativ udformning af den store hal er udtømt. Naturfredningsforeningen opfordrer til, at der gives flere arkitekter mulighed for at komme med forslag til, hvordan hallen kan se ud - eventuelt ved, at der udskrives en arkitektkonkurrence. Foreningen opfordrer også til, at man ved valg af materiale til hallen er opmærksom på, hvordan sollyset reflekteres i det. Den fjerde, som har reageret på lokalplanforslaget, er Forsvarets bygningstjeneste, som blot meddeler, at man ikke har bemærkninger til forslaget. Etaper Hvis lokalplanforslaget følger den almindelige forretningsgang hos Skagen Kommune bliver forslaget sammen med bemærkningerne forelagt for udvalget for teknik og miljø på dets næste ordinære møde. Det er i begyndelsen af august. Derefter sendes det til endelig godkendelse i byrådet, som kan have det på dagsordenen i september. Sideløbende med, at kommunen behandler lokalplanforslaget, projekteres tørdokken, som groft sagt er et hul i jorden. Selve tørdokken udgør første etape af det samlede projekt, og direktør Knud Degn Karstensen oplyser, at man venter at kunne udbyde arbejdet med at lave tørdokken i licitation i midten af august. Knud Degn Karstensen venter, at selve tørdokken kan være færdig til sommeren 2006.