Tolerancen trænger til et eftersyn

Forskellighed styrker dynamikken på arbejdspladsen

Den sven­ske mø­bel­gi­gant IKEA er en af de virk­som­he­der, der mål­ret­tet ar­bej­der med at af­skaf­fe dis­kri­mi­na­tion på ar­bejds­plad­sen. PR-foto

Den sven­ske mø­bel­gi­gant IKEA er en af de virk­som­he­der, der mål­ret­tet ar­bej­der med at af­skaf­fe dis­kri­mi­na­tion på ar­bejds­plad­sen. PR-foto

Værdier som lighed og frisind præger os danskere. På arbejdsmarkedet bedømmer vi først og fremmest hinanden på faglige og personlige kvalifikationer, for naturligvis er alle lige, lyder vores udbredte selvforståelse. Men sådan er realiteterne langtfra. Beslutter man at kratte ind bag overfladen, vil man snart kunne konstatere, at forskelsbehandling og diskrimination er en del af dagligdagen på masser af arbejdspladser, siger Steen Hildebrandt, professor ved Handelshøjskolen i Århus. - Der foregår en betydelig og ofte ret skjult diskriminering langt ind i rækkerne af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Det samme gør sig gældende over for handicappede og seksuelle minoriteter, eksempelvis bøsser, viser både undersøgelser og mine egne iagttagelser, siger han. Steen Hildebrandt taler om den tavse diskrimination, for det er netop det, den ofte er. - Man kan ikke umiddelbart høre eller se den, men man ser og mærker dens virkninger, når man kommer tilstrækkeligt tæt på den virksomhed og på de ledere og tillidsmænd, der ofte står bag diskriminationen. Det kræver et trænet øre at opdage problemet, for diskriminationen udtales ikke direkte. Man skal høre dens omskrevne formuleringer eller ind i egentlige dialoger med de diskriminerende - og ofrene for diskriminationen - for at høre, at den er der, og hvordan den i virkeligheden kommer til udtryk, forklarer Steen Hildebrandt. Mangfoldighed IKEA-koncernen har sat sig for at komme ubevidst diskrimination til livs. Her udråbte man for år tilbage mangfoldighed som en af sine kerneværdier. Det kunne ikke være anderledes, når butikskæden har en vision om at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker, forklarer personalechef Lene Groth: - Hvis vi skal henvende os til de mange mennesker, må det både være på kundesiden og medarbejdersiden. Derfor satte vi forskellighed på dagsordenen, eksempelvis når det gælder etnisk baggrund, handicap, køn og familiesituation. Det giver samtidig god mening for os både ud fra et socialt og et forretningsmæssigt perspektiv, siger hun. Når IKEA i dag rekrutterer, sker det ud fra en standardproces, som anvendes til alle uanset deres livssituation. Målet er at afdække, om ansøgeren kan matche IKEAs værdier. Dernæst tager man fat på kompetenceafdækning, gennemgang af erfaring og ser på ansøgerens personlige kvalifikationer med videre. Standardproces - Ved at have en standardrekrutteringsproces, som ledere og HR-medarbejdere er uddannet i, begrænser vi risikoen for ubevidst diskrimination i forbindelse med ansættelse. Samtidig følger vi op med jævnlige målinger for hurtigt at kunne konstatere, hvis der alligevel opstår en skævvridning i eksempelvis vores kønsfordeling, forklarer Lene Groth. Det er et ledelsesansvar tydeligt at signalere, at man ikke accepterer forskelsbehandling i IKEA, men tværtimod lægger stor vægt på mangfoldighed og på at sikre alle medarbejdere lige muligheder. - Når lederen går forrest som et godt eksempel og afspejler virksomhedens værdier, smitter det meget hurtigt af på medarbejderne. Det sker i det små i dagligdagen, som hvordan man omtaler andre mennesker, hvordan man taler med andre mennesker, og at der skal være plads til individuelle behov eksempelvis. Men medarbejderne skal i bund og grund have en vis tolerance - ellers ville det aldrig gå at arbejde i IKEA, siger Lene Groth. Heldigvis er der efterhånden flere virksomheder, som tager fat på at se sig selv efter i sømmene for at undersøge, om man vitterligt lever op til de normer, man bryster sig af, noterer Steen Hildebrandt. Det glæder ham, fordi diskrimination har uhyre store omkostninger for både de mennesker, det går ud over, og for samfundet, påpeger han. Krænkende - For det enkelte menneske er det stærkt krænkende at opleve sig diskrimineret. Det er et angreb på ens personlighed og integritet, og det virker stærkt nedbrydende på det enkelte menneskes selvopfattelse og selvværdsfølelse. Derfor er diskrimination en form for samfundsskadelig virksomhed, for det nedbryder de mennesker, som samfundet består af. Så diskrimination har både personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Men hvordan kan man på en arbejdsplads afdække, om man ubevidst diskriminerer særlige grupper af medarbejdere? - Det kan man kun gøre ved for det første at være bevidst om det og for det andet ved at have ører og øjne åbne og lytte til, hvad der sker, samt - nok så væsentligt - hvad der ikke sker i virksomheden. Jeg tror i den forbindelse, at det er meget vigtigt at være opmærksom på, at diskrimination ikke behøver at udgå fra virksomhedens ledelse. Der kan udmærket finde en diskrimination sted blandt medarbejderne indbyrdes, og denne diskrimination kan eksempelvis få konkret og markant udtryk gennem tillidsmænd og -kvinder i virksomheden, siger Steen Hildebrandt. De væsentligste argumenter for, at flere virksomheder måske snart vælger at sætte en stopper for diskriminationen, er dels rekrutteringsspørgsmål, dels ønsket om en pænere social og kulturel profil, mener professoren fra Århus. - I praksis vil det tungeste argument være, at man ikke kan få de medarbejdere, som man har brug for, medmindre man ophører med at diskriminere. Det er selvsagt et meget dårligt og beskæmmende argument, men jeg tror desværre, det hænger sådan sammen. Nogle virksomheder vil formentlig lade sig inspirere af, at det er kulturelt og socialt stadig mere uacceptabelt at diskriminere - derfor vil man forsøge at komme det til livs, siger Hildebrandt. I IKEA har man opgivet at måle effekten af sin mangfoldighedspolitik på bundlinjen. Kloge mennesker har forsøgt at sætte tal på den form for initiativer, men uden det store held, mener koncernen. Alligevel er man på direktionsgangen ikke i tvivl om, at indsatsen på flere måder bidrager positivt til virksomheden. - Blandt andet har vi nok en større pulje at tage af, når det angår ansøgere. Når den brede befolkning godt ved, at IKEA er et sted, hvor der er plads til alle, så spreder vores ansøgerfelt sig væsentligt. Derudover opleves IKEA som en innovativ og dynamisk virksomhed, og det tror jeg i mit hjerte ikke, at vi kunne opnå, hvis vi alle sammen var ens. Dynamikken opstår via forskelligheden, siger personalechef Lene Groth.