EMNER

Træk en gammel sweater på, og lad bare manden gå

Fiskekursus – kun for kvinder

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

På fisketur for første - men absolut ikke sidste gang. Det er fedt at fiske, forsikrer Bente Bjørn. Foto: Anna Grethe Jensen

Vi er mås­ke lidt tos­se­de, ind­røm­mer In­ge­li­se Fri­er, Aale­strup og Anna Gre­the Jen­sen fra Ho­bro gi­ver hen­de ret - men det er ik­ke no­get, vi tæn­ker sær­ligt over til dag­lig, si­ger de to med et stort grin. I to om­gan­ge, se­nest for seks år si­den, har In­ge­li­se og Anna Gre­the in­vi­te­ret kvin­der på fis­ke­kur­sus for be­gyn­de­re, og nu gør de det igen med ud­gangs­punkt fra Lystfiskergården i Aale­strup 28-30. april. De sy­nes nem­lig sta­dig, alt for få dan­ske kvin­der er ude med snø­ren ... i hvert fald ef­ter fisk. Al­le­re­de i 1959 var hver fem­te lyst­fis­ker i Sve­ri­ge en kvin­de, og så­dan er det sta­dig. Verdens kvinder fisker I USA har 85 pct. af alle kvin­der væ­ret på fis­ke­tur mindst én gang. I Ita­li­en er der næs­ten li­ge så man­ge flue­fis­ken­de kvin­der som der er mænd. I Chile og Ar­gen­tina, hvor man skul­le tro, kvin­der­ne tra­di­tio­nelt holdt sig til de hjem­li­ge sys­ler, er der for­bav­sen­de man­ge kvin­der, der dyr­ker flue­fis­ke­ri. I Danmark er der ca. 30.000 med­lem­mer af Dan­marks Sports­fis­ker­for­bund – kun 460 af dem er kvin­der. Man skal vir­ke­lig le­de læn­ge for at fin­de en li­ge så mandsdomineret hob­by som lyst­fis­ke­ri i Dan­mark. I lystfiskerforeningerne lan­det over kan an­tal­let af kvin­der tæl­les på én hånd, som man ik­ke en­gang be­hø­ver at tage op af lom­men. - Og det er synd, rig­tig synd, for der­ude ved den sto­re sten ved kys­ten – med hån­den på downriggeren i egen båd, med snø­ren om den bare sto­re­tå i græs­set ved sø­en, på even­tyr ved lak­se­el­ven i Nor­ge el­ler på kut­te­ren på vej til Det gu­le Rev. - Ja, alle de ste­der, hvor der fin­des vand med fisk i, fin­des der op­le­vel­ser, glæ­der, over­ras­kel­ser og for­nø­je­lig af­slap­ning for en for­trav­let kar­rie­re­kvin­de, en bed­ste­mor, der vil ha­ve tid til sig selv, en teen­ager, der ik­ke li­ge ved, hvor hun selv er i ver­den og alle de an­dre, der bare har lyst til at gø­re no­get helt an­det i li­vet, end det, der for­ven­tes af dem, for­sik­rer de to, der hol­der kur­set i re­gi af Dan­marks Sports­fis­ker­for­bund, hvor In­ge­li­se har væ­ret in­struk­tør si­den teen­age-åre­ne. Ind imel­lem kun­ne man få den tan­ke, at det er så fedt at fis­ke, at mæn­de­ne vil ha­ve det for sig selv, men det meste bun­der for­ment­lig i op­dra­gel­sen, og både In­ge­li­se og Anna Gre­the blev ”slæbt” med fra de var gan­ske små. Gammel tradition En­gang var gre­jet tungt og be­svær­ligt at hånd­te­re, så fis­ke­ri­et med no­gen ret kun­ne kal­des et man­de­job. Og dog – den før­ste be­skri­vel­se af fis­ke­ri med flue er skre­vet af en kvin­de i 1425, og Anna Gre­thes mor var en dyg­tig lyst­fis­ker i 1940’erne og 50’erne. De to kvin­de­fis­ke­re fra Him­mer­land har prø­vet det meste – fra ål med regn­orm i som­mer­nat­ten til stor­vildt­jagt med trol­ling­båd i ind og ud­land – men min­dre kan gø­re det. In­ge­li­se, der til dag­lig un­der­vi­ser i fis­ke­ri på Aale­strup Na­tur­ef­ter­sko­le, har ube­tin­get fan­get de fleste-te fisk, mens Anna Gre­the har brugt ti­den til at skri­ve om de fisk, hun ik­ke kun­ne fan­ge. De er beg­ge 54 år og kø­rer rundt i næs­ten ens lidt ald­ren­de mo­del­ler af en fi­re­hjuls­træk­ker, hvor fis­ke­stæn­ger­ne ik­ke be­hø­ver at bli­ve pak­ket sam­men, når man ”drys­ser rundt som ørredbums fra sted til sted.” Når man gang på gang kom­mer hjem fra en fis­ke­tur uden fangst, må det at fis­ke in­de­hol­de man­ge fle­re as­pek­ter end blot fis­ken, som man mås­ke ta­ger med hjem til af­tens­ma­den. Der er fæl­les­ska­bet med dej­li­ge men­ne­sker med den sam­me in­te­res­se. - Lyst­fis­ke­ri er en ene­stå­en­de fa­mi­lie­be­skæf­ti­gel­se, for­di alle kan være med uan­set al­der, for­sik­rer både Anna Gre­the og In­ge­li­se, der beg­ge har gjort me­get ud af at få de­res eg­ne børn med li­ge fra be­gyn­del­sen. - På en måde er det den ul­ti­ma­ti­ve jagt på op­le­vel­se og et øns­ke om at være ét med na­tu­ren – at være na­tur, der dri­ver os der­ud. Og det har ik­ke no­get med køn at gø­re, understreger de to. Lær at binde fluer På kur­set bli­ver der mu­lig­hed for at få tjek­ket sit grej, få lært de let­tes­te knu­der, at kas­te uden klud­der og bin­de en en­kelt flue el­ler to. Der er fis­ke­sko­le kom­bi­ne­ret med lidt bio­lo­gi og stra­te­gi ved Si­me­sted Å, prak­tisk fis­ke­ri i en put and take sø og mu­lig­vis Mariager Fjord. Fang­sten skal del­ta­ger­ne selv til­be­re­de og spi­se. Der er til­mel­ding til kur­set i Aale­strup hos Dan­marks Sports­fis­ker-­for­bund på tlf. 7582 0699 lo­kal 17 se­nest 18. april.