Lokalpolitik

Træk ikke Nordjylland skævt

På landsplan arbejder jyske og fynske politikere hårdt for at sikre vækst- og udviklingsmuligheder i hele landet. Hvis alle investeringer i fremtiden placeres i hovedstadsområdet, er der en stor risiko for at trække Danmark skævt. De politiske bestræbelser på at undgå en sådan skævvridning med store problemer i yderområderne til følge er noget, de fleste hylder. Som det forholder sig på landsplan, forholder det sig også i den nordjyske region. Det nordjyske motorvejsnet knyttet til tunnelrøret løber i den østlige del af Vendsyssel. Selv om der på vestkysten er stærke og velbesøgte turistområder som eksempelvis Blokhus og Løkken, så er der hverken til disse destinationer eller til Han Herred direkte adgang via motorvejen. Hertil kommer, at der i Pandrup Kommune er placeret en hel industriby med mange tusinde arbejdspladser, som heller ikke har direkte adgang til en motorvej. Endelig er der store problemer med afviklingen af den interne trafik i Aalborg by, ligesom tilkørselsforholdene til Aalborg fra det vestlige opland er alt andet end optimale. Hertil kommer placeringen af Aalborg Lufthavn umiddelbart vest for Lindholm. Hvis nordjydernes lufthavn skal få det optimale udbytte af de store investeringer, der netop er foretaget i en udbygning af lufthavnen, så den i dag fremstår som moderne og tidssvarende, så må også til- og frakørselsforholdene forbedres markant. Det, jeg med disse indledende bemærkninger har taget et tilløb til at diskutere, er naturligvis placeringen af en kommende tredje forbindelse over Limfjorden. Lige nu er debatten i fuld gang, og flere løsningsmuligheder er på bordet til politisk overvejelse. Heldigvis har staten meldt ud, at uanset om der peges på et ekstra tunnelrør eller en vestlig forbindelse, så vil der blive tale om en statslig medfinansiering. Jeg tror, alle har fuld forståelse for, at beboere i Aalborgs vestby opponerer imod en vestlig linjeføring. Omvendt kan det ud fra en overordnet betragtning heller ikke være rimeligt, som borgmesteren fra Brovst bramfrit har udtrykt det, at "skal der investeres så mange penge i et nyt trafikanlæg, nytter det ikke, at tre kolonihavers fremtid afgør, hvilken linjeføring man peger på". Sagt på en anden måde: En så stor trafikinvestering kan ikke undgå at gribe ind i noget eksisterende, som mange - især naturligvis de direkte berørte - gerne vil bevare. Det er en modstand, man skal tage seriøst og møde med forståelse. Det er imidlertid farligt, hvis et enkelt isoleret aspekt kommer til at skygge for en lang række andre argumenter, der taler for en vestforbindelse. For en vestforbindelse taler den helt overordnede problemstilling vedrørende en afbalanceret udvikling i landsdelen, så den ikke trækkes skæv. En vestforbindelse vil bidrage til at skabe denne naturlige balance, så der bliver en bedre og lettere adgang til Vestvendsyssel og Han Herred med de store turistområder - og for Pandrups vedkommende også et stort erhvervsområde. Mindst lige så vigtigt er argumenet, der har med Aalborg Lufthavns fremtidsmuligheder at gøre. En vestforbindelse vil sikre optimale trafikale adgangsforhold, således at Aalborg vil blive den naturlige lufthavn for alle bosiddende i området fra Århus og nordpå. Sådanne bedre forudsætninger for flere passagerer skaber igen grobund for flere flyruter - både indenrigs og udenrigs - hvilket vil bidrage til at styrke den nordjyske region betragteligt. Lufthavnen er et meget vigtigt omdrejningspunkt, når det gælder fremtidige udviklingsmuligheder, hvorfo> det er af altafgørende betydning, at en kommende vestforbindelse kan sikre den bedst mulige og den letteste adgang til området. Ud fra et hensyn til at styrke det samlede Nordjyllands udviklingsmuligheder taler alt derfor for at lade loddet i vægtskålen falde til fordel for en vestlig Limfjordsforbindelse. Nye muligheder i forbindelse med et nyt tunnelrør rokker ikke ved argumenterne for vestløsningen. En kortsigtet skelen til, at en østløsning umiddelbart er knap så kostbar, kan vise sig at blive dyr på længere sigt. I lighed med de radikale og ni andre kommuner ud over Pandrup vil jeg derfor stærkt opfordre de involverede politikere til at tænke langsigtet til gavn for hele landsdelens interesser. Vi ønsker hverken et skævt Danmark eller et skævt Nordjylland. Vi ønsker et helt og et sammenhængende land og et helt og et sammenhængende Nordjylland. Det kan kun en vestlig linjeføring sikre. Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er borgmester (V) i Pandrup Kommune. E-mail: seflja@pandrup.dk