EMNER

Traktat nødvendig

I Europakommissionens strategipapir om EU’s udvidelsespolitik understreges der, at politikken spiller en vigtig rolle, hvad angår stabilitet, sikkerhed og konfliktforebyggelse.

Udvidelsespolitikken fremmer EU’s interesser og bidrager til at øge velfærden og vækstmulighederne, forbedre forbindelserne med vitale transport og energinet og øger EU’s betydning i verden, og i lyset af de udfordringer for stabilitet i det østlige Europa er en konsekvent gennemførelse af politikken blevet vigtigere end nogensinde. Den aktuelle udvidelsesdagsorden omfatter tre kandidatlande, Makedonien, Kroatien, Tyrkiet. Der er sket gode fremskridt med Makedoniens reformer af retsvæsnet og de forpligtigelser der følger af stabiliserings - associeringsaftalerne, og landet fortsætter med konsolidering af det multietniske demokrati, fortsætter bestræbelserne på at bekæmpe korruptionen, reformere den offentlige sektor, drager omsorg for at sikre frie valg. Hos Kroatien er der opmuntring at spore i reformtempoet, og bolden ligger helt klart hos Kroatien, hvis de vil med i EU i 2009, og det forventes, at Tyrkiet relancerer sin reformindsats, og forhandlingstempoet vil fortsat følge reformtempoet i Tyrkiet. EU’s potentielle kandidatlande omfatter, Albanien, Bosnien - Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Serbien. I Albanien, Montenegro og Bosnien/Hercegovina synes der at være fremskridt med gennemførelsen af de respektive aftaler, og fremskridt på vigtige reformområder, som gode retsstatsprincipper, styrkelsen af de administrative og retlige kapaciteter, men navnlig skal Albanien sikre, at parlamentsvalget i 2009 gennemføres korrekt. Serbien skal styrke sin udvikling ved fuldt ud at samarbejde med Den International Krigsforbryderdomstol, og gøre fremskridt på reformområderne angående retsstatsprincipperne samt en økonomisk reform. Endelig er der Kosovo, der deler det europæiske perspektiv med landene på Vestbalkan, i den forbindelse vil der blive fremlagt en analyse i efteråret 2009 der evaluerer hvordan Kosovos politiske og socioøkonomiske udvikling bedst kan fremmes, og en undersøgelse af, hvordan Kosovo som en del af regionen bedst kan gøre fremskridt hen imod tiltrædelse af EU. Fremskridtene der er gjort i kandidatlandene landene bidrager til, at deres medlemskab af EU kan fremskyndes, hvis de fortsætter med at opfylde betingelserne, og de potentielle kandidatlande har vist deres parathed til at opnå status som kandidatlande, og den nævnte analyse skal vise om EU kan fremskynde Kosovos europæiske fremtid. Inden for en kort tidshorisont vil Europa opleve endnu en udvidelse af Det Europæiske Samarbejde, hvilket giver anledning til, at gøre opmærksom på nødvendigheden af, at EU får Lissabon-traktaten.