EMNER

Tre menighedsråd vil være ét pastoratsråd

De tre menighedsråd i Skørping-Fræer Pastorat lader til at have forladt skyttegravene. I en pressemeddelelse lægges der nu op til et pastoratsråd.Læs pressemeddelelsen her

Samarbejdsudvalget for sammenlægning af menighedsrådene i Skørping-Fræer pastorat har sendt følgende pressemeddelelse: Eet menighedsråd i Skørping-Fræer pastorat? Ved afslutningen af sidste fællesmøde for menighedsrådene i Skørping-Fræer pastorat var der udbredt enighed om, at det bedste for det fremtidige arbejde vil være et fælles pastoratsråd i stedet for tre separate menighedsråd. Vores ønske er at gå fra 21 til 9 valgte menighedsrådsmedlemmer til at varetage de fælles opgaver omkring det kirkelige liv i sognene og den almindelige drift af vore kirker. Hvorfor sammenlægning? Udviklingen i de senere år har gjort, at de tre sogne har et stigende antal opgaver, der skal varetages i fællesskab: Sognegård, fælles ansatte, arrangementer m.m. Eet fælles pastoratsråd vil blive langt mere effektivt. Det vil hurtigere kunne tage beslutninger om disse opgaver, og hurtigere føre dem ud i livet. Eksempelvis skal en lang række opgaver og spørgsmål, som det er nu, drøftes 3-4 gange: Een gang i hvert råd og en gang til et stort fællesmøde. Også på det administrative område vil arbejdsgangene bliver smidigere. I et fremtidigt fælles råd, kan disse ting afgøres hurtigere og mere effektivt på eet møde. Der vil ikke gå så meget tid med møder, især for præsterne vil dette kunne mærkes. De fælles ansatte vil skulle referere til eet råd i stedet for tre, som det er nu. Indvendinger mod sammenlægning kunne være, at der bliver færre menighedsrådsmedlemmer til at varetage opgaverne, så der kan bliver mere arbejde til de enkelte medlemmer fremover, og det vil måske kunne føles lidt uvedkommende at skulle tage stilling til f.eks. et kirkegårdsspørgsmål i et andet sogn end ens eget. Erfaringer fra andre pastorater viser imidlertid, at et fælles råd hurtigt kommer til at føle ansvar for hele pastoratet, og at fordelene generelt er større end ulemperne. Hvordan besluttes sammenlægning? For at en sammenlægning kan gennemføres, skal der træffes en beslutning om det på et menighedsmøde. Hertil indbydes alle folkekirkemedlemmer i sognene gennem annoncering i Rold Skov Bladet og Nordjyske i slutningen af juli og begyndelsen af august. Sæt allerede nu kryds i kalender den 6. august kl. 19, og kom og få uddybet de forskellige aspekter, og vær med til drøftelse og beslutning på menighedsmødet! Det er nærdemokrati i funktion.