EMNER

Try Mu]se]um på pen]ge]jagt

Vil have drifts]til]skud for]hø]jet for at fast]hol]de stats]an]er]ken]del]se]

TRY:Mu]se]ums]for]en]in]gen for Dron]ning]lund Kom]mu]ne er i det kom]mu]na]le sy]stem på ud]kig efter et støt]te]be]løb på 100.000 kr. Pen]ge]ne øns]ker mu]se]ums]for]en]in]gen at få som ø-get drifts]til]skud til Try Mu-seum og de lo]kal]his]to]ris]ke ark]iver - så Try Mu]se]um med det for]hø]je]de til]skud kan bi]be]hol]de den nu]væ]ren]de stats]an]er]ken]del]se og de pen]ge, der føl]ger med denne an]er]ken]del]se. Der er i den nye mu]se]ums]lov stil]let krav om, at til]skuds]grund]la]get for be]reg]ning af stats]til]skud skal være på mindst 1,2 mio. kr. Det]te til]skuds]grund]lag skal være på plads i 2004 for at kunne komme i be]tragt]ning til et stats]til]skud i 2006. Tæt på græn]sen I øje]blik]ket mod]ta]ger Try Mu]se]um og de lo]kal]his]to]ris]ke ark]iver til]skuds]be]ret]ti]ge]de ind]tæg]ter på omkring 1,1 mio. kr. Det er de nævn]te 100.000 kr. mind]re end på]kræ]vet, men det]te tal er trods alt mind]re end ved et tidligere møde mellem mu]se]ums]for]en]in]gen og bør]ne- og kul]tur]ud]val]get, hvor der umid]del]bart så ud til at være et øko]no]misk hul på 250.000 i for]hold til den øns]ke]de stats]an]er]ken]del]se. Det]te tal er så nu blevet re]du]ce]ret til 100.000 kr., og selv om man i mu]se]ums]for]en]in]gen fort]sat ar]bej]der på at re]du]ce]re man]ko]en yder]li]ge]re - til 75.000 kr. - så skøn]nes det dér ikke mu]ligt at få bragt tal]let læn]ge]re ned. Det er derfor, at mu]se]ums]for]en]in]gen nu be]der om hjælp fra det kom]mu]na]le.] Sa]gen be]hand]les i den kom]men]de uge i bør]ne- og kul]tur]ud]val]get, hvor mu]se]ums]for]en]in]gen har er]klæ]ret sig ind]stil]let på at ud]dy]be an]søg]nin]gen om støt]te, li]ge]som man i mu]se]ums]for]en]in]gen også er klar til at for]tæl]le de fol]ke]valg]te be]slut]nings]ta]ge]re om mu]se]ets og ar]ki]ver]nes nu]væ]ren]de si]tua]tion. Hvis Try Mu]se]um mis]ter stats]an]er]ken]del]sen, vil det øje]blik]ke]ligt føre til et tab af de stats]li]ge og de amts]li]ge til]skud. Ek]si]sten]sen på spil Det er et be]løb på cir]ka 700.000 kr., og går de tabt, vil det øko]no]mis]ke grund]lag for at dri]ve Try Mu]se]um og de lo]kal]his]to]ris]ke ark]iver videre være tabt. Det var i går ikke mu]ligt at få en kom]men]tar til sa]gen fra for]man]den for bør]ne- og kul]tur]ud]val]get, Pe]ter Band]holm (V). Han har dog tidligere er-klæret sig ind]stil]let på at gøre alt, hvad der er mu]ligt for at fast]hol]de Try Mu]se]ums stats]an]er]ken]del]se - og dermed dets fort]sat]te ek]si]stens. Nej til fu]sion Try Mu]se]um har i øv]rigt midt i spe]ku]la]tio]ner]ne om dets frem]tid over]ve]jet at fu]sio]ne]re med andre mu]se]er. Dis]se tan]ker er imid]ler]tid ikke blevet til meget mere end det - tan]ker - fordi man i mu]se]ums]for]en]in]gen har en for]vent]ning om, at det nød]ven]di]ge øko]no]mis]ke grund]lag godt kan til]ve]je]brin]ges på egen hånd.]