Tversted Kraftvarmeværkfik to nye folk i bestyrelsen

TVERSTED:Forbrugerne under Tversted Kraftvarmeværk AmbA, der opnår en besparelse på omkring 1000 kr. plus moms om året på den faste afgift, som nu er på 5000 kr. for de fleste andelshavere, fik nyvalgt Ole Madsen og Georg Larsen, begge Tversted, til bestyrelsen. Genvalgt på generalforsamlingen, der blev holdt på Klitgården, blev Henrik Heiberg, Tversted. Efter generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor Henrik Guldsø Nielsen blev genvalgt som formand. Næstformand blev Henrik Simonsen, Henrik Heiberg blev kasserer, Georg Larsen fik sekretærjobbet, og de menige bestyrelsesmedlemmer blev Ole Jensen, Ole Madsen, begge Tversted samt Mogens Bjerre, Bindslev. Baggrunden for, at kraftvarmeværkets andelshavere nu har fået en besparelse på 1000 kr. er, at bestyrelsen har fået omlagt og forlænget værkets lån, og den besparelse hjælper den enkelte forbruger med virkning fra 1. juli 2002. En konflikt med 11 utilfredse brugere er blevet løst ved, at fire af dem fik ret til at stå uden for værket, og de øvrige syv er nu fuldgyldige andelshavere og forbrugere. Som led i forliget har Tversted Kraftvarmeværk betalt de 11 en kompensation på 57.500 kr. tilsammen til fuld og endegyldig bilæggelse af sagen. Interesserede forbrugere, der måtte ønske at se det endelige forlig, kan efter aftale gennemlæse det på Tversted Kraftvarmeværks kontor. Den meget vigtige sag, som bestyrelsen har arbejdet med i de sidste 12 måneder, var et direkte pålæg fra generalforsamlingen for et år siden. Mange forbrugere forlangte at få driftslederens arbejdsområde klart afgrænset og begrænset. Det er faldet endeligt på plads nu. Det betyder knap 80.000 kr. i mindreudgift på den konto på årsbasis fra tirsdag 1. oktober i næste uge. Bestyrelsen skal fremover informere om prispolitik og forestå eventuelle kampagner. Den opgave har driftslederen hidtil varetaget. Henrik Guldsø Nielsen kom med en meget detaljeret beretning om et hektisk år, efter at andelshaverne for 12 måneder siden krævede at få en række problemer løst. - Det har været et hårdt år, sagde Henrik Guldsø Nielsen, der rettede en speciel tak til de bestyrelsesmedlemmer, der er fratrådt i årets løb eller gjorde det, da andelshaverne var forsamlet på Klitgården. De tre er Kjeld Larsen, Johannes Larsen og Ole Kirk, alle Tversted.