EMNER

Ude af trit med tiden

Er vore danske arresthuse og fængsler fulgt med den udvikling, vi ser rundt omkring i verden? Nej. 3. og 5. september var der artikler om arresthuse og fængsler. I arresthusene gives der ingen undervisning - ingen udgående telefonopkald og besøg kun én time om ugen.

Det blev pointeret, at de varetægtsfængslede har den dårligste mulighed for at kunne falde på plads i samfundet, når de løslades. Der findes ikke decideret handlingsplaner, men inden for lovgivningen gives der bl.a. i Odense Arrest mulighed for besøg af socialrådgiver og evt. behandling af stofmisbrug. I Randers bliver der tilkendegivet, at mange der forlader deres arrest hurtigt kommer tilbage igen p.g.a. ny kriminalitet. Vi har fire arresthuse i Nordjylland, som kan huse ca. 120 indsatte, skulle vi mon ikke kunne gøre det bedre. Mogens Gjerlev mener, at kriminalforsorgen gør meget for at hjælpe dem til at komme på fode igen. Han siger: ¿Vi afdækker, hvad der behandlingsmæssigt er brug for og sætter det i værk¿. Det der med, hvad der er brug for, må fra min synsvinkel handle om, hvilke briller man ser problemet med. Det er udmærket, at husleje og andre kontingenter er betalt, når man kommer ud, så man ikke er helt på bar bund. Det er også udmærket, at der måske er taget hånd om evt. stofmisbrug, hvis vedkommende vel at mærke ikke falder i når den bratte opvågnen indfinder sig ved at være ud i et samfund, der kan være endsige meget vanskeligt at håndtere. I fængslerne skulle det være bedre med individuel undervisning, men stadig når det handler om de indsattes forståelse for deres problem, så er det en frivilligt at deltage. Der er sikkert mange steder, hvor der er personale, der efter bedste evne forsøger at hjælpe, men helt sikkert endnu flere steder, hvor de indsatte ikke modtager hjælp nok til at komme videre. Det tyder jo kriminaliteten på, som fortsætter efter løsladelsen. Jeg efterlyser stadig i Danmark disse bragende gode ideer, som man har brugt og bruger mange steder i udlandet med meget gode resultater. Vi kan bevæge os til Australien, hvor man ud fra den gamle kultur er startet på at bruge konfliktløsning. I New South Wales er der flere steder almindeligt med konferencer; domscirkler og brug af følelsen af skam i behandlingen af lovovertrædere. Proceduren er den modsatte af ensidig fængselsstraf, der isolerer både ofre og gerningsmand fra hinanden, og som vil uddybe konflikten mellem de to. I konferencesystemet får lovovertræder og ofre mulighed for at møde hinanden, det gælder også hvor skyldsbyrden ikke er afklaret. Det smukke ved konferencesystemet er, at lovovertræderen virkelig får lov til at opleve konsekvenserne for andre mennesker af sine handlinger. Ofrene får på deres side mulighed for at komme af med en masse indestængt vrede. I Sydafrika bruges soningssystemet, i Indien afprøver man også forskelligt og bruger bl.a. meditation til at opbløde de hårde hjerter, som de indsatte har været nødt til at barrikadere sig med. I Canada er man også godt på vej. Hvad holder dog os tilbage i at skabe de bedste rammer for de indsatte både i arresthusene og i fængslerne? Vor justitsminister mener, der skal endnu hårdere straffe til. Ja, men det er da fantastisk at tro, det hjælper. Det er internationalt dokumenteret, at den rene fængselsstraf ikke afhjælper kriminalitet, og der køres frem med den samme tankeløse opfordring om at ¿det skal kunne mærkes¿ Dansk Folkeparti mener, at den kriminelle lavalder skal sættes ned, uha dog. Lovovertrædere skal selvfølgelig mærke deres handling, alt har en konsekvens, men det må ske som et middel til resocialisering. Vi vil kunne lære rigtig meget af andre kulturers erfaring med konfliktråd på at mildne det had, der opstår i forbindelse med en lovovertrædelse. Der er en årsag til kriminalitet, oftest - og jeg mener: oftest - er det en forkvaklet barndom, der ligger til grund, så var det ikke på tide, at vi i udgangspunktet netop hjalp de mennesker på ret køl igen til at blive gode og stabile samfundsborgere, så også de kan få en del af de glæder, der ligger for os mennesker, dét at mærke, at nogen holder af dem? [ Fransisca Torpsdal, Nordostvej 12, Sæby, er esoterisk psykoterapeut.