Rebild Bakker

Uden væsentligt indhold?

Rebild Bakkers lyngklædte skråninger vil også i år danne den ydre ramme, når folk fra nær og fjern mødes midt i Himmerlands hjerte for at deltage i den årlige Rebildfest 4. juli.

Rebild Bakker grænser med sin beliggenhed midt i Himmerland direkte op til Rold Skov, som er et af Danmarks største skovområder.I bakkernes nærhed finder man desuden en perlerække af søer. Her kan man opleve den høje himmerlandske himmel. Her findes de dybe dalstrøg, de åbne engdrag, Lindenborg Å og de vandrigeste kilder nord for Alperne.Det er således næppe mangel på mulighed for at kombinere deltagelse i Rebildfesten med naturoplevelser, der forklarer, at man de senere år har kunnet registrere en stærkt vigende tilslutning til det traditionsrige møde i bakkerne.Hertil er der utvivlsomt flere grunde, og Rebildselskabets ledelse kan naturligvis ikke gøres ansvarlig for dem alle.Men da Rebildselskabets ledelse alene bærer ansvaret for at programsætte festens indhold, må man formode, at den har analyseret situationen, og samtidigt benyttet lejligheden til at overveje, hvilke forhold, der såvel historisk som aktuelt, begrunder festen.For de problemer, der knytter sig til den vigende tilslutning, giver jo anledning til at spørge: Hvorfor holder vi Rebildfest? Er Rebildfesten bærer af en tradition, som har bud til mennesker i dag – og måske også til kommende generationer, eller har det samlede arrangement udviklet sig på en sådan måde, at der i dag blot er en tom tradition tilbage – en skal uden væsentligt indhold?For Rebildfest-pionererne spillede ønsket om at fastholde en forbindelse til hjemlandet utvivlsomt en central rolle for deres bemærkelsesværdige initiativ og engagement.For mange udvandreres efterkommere kan der peges på et ønske om at øge kendskabet til det land og det folk, deres forældre eller forfædre forlod.Af gode grunde har det store flertal af deltagere år efter år været danske, men alle strømmede til Rebild Bakker for at mødes og for at mindes. Her benyttede man lejligheden til at rette en tak til De forenede Stater, hvis indsats i blandt andet Europa muliggjorde, at friheden kunne gøres gældende også i et lille land, som til tider befandt sig i en udsat position.Ved at festligholde De forenede Staters nationaldag, som falder på årsdagen for Den amerikanske Uafhængighedserklærings underskrivelse, 4. juli 1776, bekræfter man også fra dansk side frihedens betydning for såvel det enkelte menneske som for den enkelte stat.Med en sjældent set sproglig præcision er der i Uafhængighedserklæringen redegjort for de universelle tanker, ideer og værdier, som et frit USA skulle bygge på. Der er her tale om værdisæt, som har haft afgørende indflydelse på udviklingen af de frie og åbne samfund – også i vor verdensdel.Og netop på grund af ideernes universelle karakter er der tale om en arv og en virkelighed, som vi i dag er fælles om.Den arv og virkelighed er der fortsat grund til at reflektere over.Ønsker Rebildselskabets ledende folk at støtte en sådan refleksion, kan det forhåbentligt afspejles i det festprogram, som de bærer ansvaret for at sammensætte til festen 4.juli.Bliver Rebildfesten i for høj grad præget af den lettere, overfladiske underholdning, bærer ledelsen utvivlsomt et medansvar for den vigende tilslutning. – Sådan bør det ikke gå. Tværtimod bør Rebildfesten blive en inspirerende katalysator for overvejelser vedrørende frihedsbegrebets betydning såvel historisk som aktuelt. Men det forudsætter, at Rebildselskabets ledelse tilrettelæger et festprogram, som i såvel de seriøse – som de mere underholdende afsnit først og fremmest afspejler den ide- og holdningsmæssige side af sagen.Sker det, består muligheden for ikke blot at videreføre – men måske endda øge, (det sidste kan måske snart blive en forudsætning for det første), tilslutningen til festlighederne i forbindelse med markeringen af den amerikanske nationaldag 4. juli, i Rebild Bakker.