Lokalpolitik

Udsynet spoleres af boligbyggeri

Naturelskere er imod byggeri for foden af Thise Bakker

THISE:- Et kommende boligområde vil spolere udsynet til Thise Kirke. Det siger formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Brønderslev, Mogens Ingemannsen. Danmarks Naturfredningsforenings har anket over placeringen af byggegrundene. - Det er naturligvis attraktivt at udstykke et sådant boligområde, men lokalkomiteen mener, at hensynet til de mange, som har glæde af at nyde indsigten fra mosen til Thise Bakker må komme i første række. - Denne storslåede indsigt fra Vildmosen er beskrevet i adskillige opslagsværker for området, og et forhold, som kommunen markedsføre sig med over turister. Lokalkomiteen foreslår foreslår derfor, at den maksimale bolighøjde bliver halvanden plan. - Byggeriet vil også kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje. Af samme årsag kan lokalkomiteen ikke anbefale, at der gives dispensation for byggeri på mere end halvandet plan. - Ifølge lokalplanens redegørelse fremgår det, at vandindvindingsoplandet friholdes ved udlægning af et friareal. - Det er imidlertid kun delvist rigtigt, da fem eller seks af de nordligste planlagte boliggrunde er placeret inden for det område, der i regionplanen er udpeget til "Indvindingsopland for Thise Kirkebakke Vandværk". Ydermere ligger de nordligste af grundene inden for 50 meter zonen fra vandværkets boringer. Mogens Ingemannsen henviser til, at regionplanen foreskriver, at hensynet til grundvandet prioriteres højere end areal-anvendelser, der udgør en potentiel trussel mod grundvandet, ligesom et areal inden for vandindvindingsoplande kun må udnyttes til boligformål, hvis der ikke er alternativer. Efter lokalkomiteens opfattelse er ingen af disse hensyn opfyldt i lokalplanen. - Flere undersøgelser har vist, at der i boligområder er betydelig større risiko for drikkevandsforurening end ved fortsat landbrugsdrift. Mogens Ingemannsen fortæller, at lokalkomiteen må fraråde en udbygning af boligområdet så tæt på Thise Kirkebakkes Vandværks kildeplads. Han henviser til, at det vil medføre en yderligere forringelse af mulighederne for grundvandsdannelse i oplandet til vandværket, samtidig med, at risikoen for en forringet drikkevandskvalitet kan ventes at stige. Mogens Ingemannsen oplyser, at den naturlige geologiske beskyttelse af grundvandet ved Thise er dårlig. - De øverste jordlag består af sand med ringe humus-indhold. Længere nede må jordbunden forventes at bestå af sand eller grus. Tidligere råstofgrave i området bekræfter dette. Alt i alt kan det medføre en hurtig nedsivning til de grundvandsførende lag forventes.