Lokalpolitik

Udvalg i tvivl om tilsynspligten

Statsamtsmand vejleder Børne-og Kulturudvalg om fordeling af omkostninger

FJERRITSLEV:Statsamtsmand Claus Henrik Rosholm, Nordjyllands Amt, har sammen med en jurist og sekretær orienteret politikerne i Børne- og Kulturudvalget om reglerne for kommunens tilsyn med Han Herred Fritidscenter. Det skete med særlig fokus på forhold omkring fordeling af fællesudgifterne. - Denne orientering vil sammen med en redegørelse fra chefrevisor Mogens Kruse Andersen, Kommunernes Revision, danne baggrund for en drøftelse på det næste udvalgsmøde, fortæller udvalgsformand Eivin Krukow (V). - Vi fik på mødet en god orientering med fokus på de regler, der gælder omkring fordeling af fællesudgifter mellem vandrerhjem og idrætshallerne. Efter udvalgets ønske Orienteringen blev givet efter ønske fra udvalget i forbindelse med behandling af budget 2004 fra fritidscentret. Udvalget ønsker at sikre, at de kommunale kroner gives lovligt til idrætsdelen i centret og ikke i stedet bruges til drift af vandrerhjemmet. Eivin Krukow oplyser, at fordeling af udgifterne på de to forretningsområder under Han Herred Fritidscenter skal dokumenteres så godt, som det er muligt. - Der vil altid være omkostninger, der skal fordeles efter et skøn. Det kan eksempelvis være lønudgifter, der fordeles efter en skønnet procentfordeling. - Denne holdning gav repræsentanterne for statsamtet udtryk for. Siden 1. januar 2004 har statsamtsmænd for flere amter, herunder også Nordjyllands Amt, varetaget tilsynet med kommunerne. Lovligt tilskud til idræt Chefrevisor Mogens Kruse Andersen, Kommunernes Revision, oplyser, at der jævnfør kommunalfuldmagten er hjemmel til, at Fjerritslev Kommune lovligt giver støtte til idrætsdelen i hallerne, men at der ikke lovligt kan gives støtte til vandrerhjem med fem stjerner. - Budgettet fra et center skal vise balance eller underskud i forhold til det kommunale driftstislkud i forhold til de lovlige kommunale opgaver i centret. Et eventuelt overskud skal formålsbeskrives og styres via egenkapitalen årene imellem. Kommunen skal påse, at budget og regnskab passer sammen. Mogens Kruse Andersen gør opmærksom på, at kommunen kan betale en timepris, der er forskellig fra eksempelvis foreningerne. Tilbage står politikerne i udvalget med spørgsmålet om der ydes driftstilskud til Han Herred Fritidscenter eller der er tale om en lejeaftale, om der skal indgås en rammeaftale gældende for flere år, samt om niveauet for timeprisen. - Disse spørgsmål skal vi drøfte i Børne- og Kulturudvalget, men det bliver den samlede kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse, fortæller Eivin Krukow.