Udvid tunnel og skån Hasseris

Vejdirektoratets beskrivelser af virkninger på miljøet for de tre mulige linjeføringer over Limfjorden peger entydigt på at en Østforbindelse er den mest skånsomme for natur, miljø og rekreative værdier.

Her asfalteres kun 0,1 ha beskyttet natur. Østforbindelsen kan opdeles i etaper og laves når trakfikbehovet opstår. Nye forslag om billigere løsninger med kun 1 rør bør undersøges. En bedre vejforbindelse til Lufthavnen og Thistedvej kan laves på flere måder. Trængslen gennem tunnelen i den korte myldretid morgen og aften fjernes ved udvidelse med 1 eller 2 rør og ved brug af bedre teknologi. Østforbindelsen E45 ligger tæt på for trafik til erhvervsområder ved Østhavnen, Grønlandshavnen, AUC, Gigantium, det nye supersyghus, samt "eternitarealet" De to forslag til vestlige forbindelser får stor betydning for de eksisterende natur- og rekreative værdier omkring Østerådalen, Hasseris Enge, Mølholm, Egholm og Lindholm å. Ca. 25 ha beskyttet natur bliver asfalteret. De vestlige 20 km linjeføringer vil afskære byen og de mange rekreative forbindelser mellem byen og det åbne land. Begge vestlige forbindelser betyder, at byområderne Drastrup, Skalborg nord, Hasseris, Hasseris Enge, Vestbyen og Lindholm, der ikke hidtil har været belastet med støj, bliver påvirket af støj fra en ny motorvej. Tag en tur i Gug eller Vejgaard og læg mærke til, hvor store områder, der her er generet af motorvejen. Og der er terrænet endda mere kuperet, så vejen mange steder ligger delvist gravet ned i forhold til naboerne. Støjgener i vest vil være større end det fremgår af de viste støjcigarer i VVM-redegørelsen. Her vises kun støj under 53 dB, der er et snit gennem året. Men reelt vil et langt større område være påvirket. Til sammenligning er grænseværdien for støj fra vindmøller og industri på 45 dB. Forskningsprojekter viser, at rekreative områder har stor sundhedsfremmende effekt, for de der benytter områderne, og at støj er sundhedsskadelig. Egholmlinjen vil føre lige igennem rasteområder for lysbuget knortegæs. Ved Eghom er der registreret op til 3000 rastende fugle ud af en verdensbestand på ca. 6000. Danmark har et stort internationalt ansvar for at beskyttet bestanden. På linje med Kinas ansvar for Pandaen. Det er helt udokumenteret, at den lysbugede knortegås let kan/vil finde andre rastesteder. Stedet på Egholms nordside er netop valgt af gæssene, for lokalitetens rette kvaliteter. Gæssene er sensitive dyr og følsomme overfor støj og andre påvirkninger, som en motorvej vil udgøre. Det er en generel erfaring, at det er meget vanskeligt at skabe erstatningsbiotop, hvor gæssene kan raste. Man har ikke fuldt kendskab til, hvad der gør en eksisterende gåsebiotop attraktiv. DN siger nej til støj og naturødelæggelse for max. 10 minutter hurtigere transport.