Udvidelse af Sortebakkeskolen nu også en god idé?

Skolevæsen 30. december 2004 05:00

SKOLESTRUKTUR: På økonomiudvalgsmødet før jul blev der drøftet indstillingen til en principbeslutning om udvidelsen af Sortebakkeskolen. Denne planlagte udvidelse bekymrer mig, da den har mange uafklarede afledte konsekvenser, som vi ikke har det endelige økonomiske overblik for. Det har vist sig, at ved tidligere års udvidelser/omforandringer og investeringer på Sortebakkeskolen, at det har medført et andet behov eller problem, der er opstået i kølvandet på vores beslutning. Senest omforandringen af fysiklokalerne, der nu giver lokaleproblemer for andre brugere på skolen. Som meddelt på ØK- mødet ønsker jeg dette afklaret på kommunalbestyrelsens fælles temamøde 4. januar, før vi træffer endelig beslutning om omforandring af Sortebakkeskolen. Hvis vi beslutter omforandringer, giver dette et problem i genhusing af de nuværende brugere af gymnastiksalen på skolen. Man taler om at etablere en minihal under IS Sortebakkehallen, som jo er en direkte afledt konsekvens at vi så ikke kan tilbyde gymnastik og idrætsundervisning på skolen i egne lokaler. Hvilke fremtidige driftsomkostninger vil dette medføre? Herudover har de foreninger, som ikke længere kan bruge gymnastiksalen uden beregning, brug for at blive genhuset i andre lokaler, hvor der så skal ydes lokaletilskud. Vore tilskudsmidler på folkeoplysningsområdet vil dermed komme under kraftig pres for at blive øget for at kunne dække det stigende behov. Kender vi de ekstra udgifter? Jeg vil også stille et spørgsmåltegn ved, om omforandringen til mere end anslået fem mio kr. er den rigtige beslutning. Vi var politisk enige om ved vores sidste udvidelser, at nu var det indholdet i undervisningen der skulle opprioriteres. Derfor blev beslutningen om en IT-plan for hele skolevæsenet gennemført. Vi var også enige om, at de nye vejledende læseplaner krævede ekstra midler til undervisningsmaterialer overfor elever og lærere, som vi skulle have opdateret på alle tre skoler. Behovet for kurser og opdateringer af vores personale er også stort på alle tre skoler. Vi bør også prioritere de faglige udfordringer for såvel svage elever som elever med særlige evner. Har vi økonomien og planer afdækket for disse behov? Vi kan undgå at udvide Sortebakkeskolen ved som tidligerer tilbudt at benytte Haverslev Skoles lokaler og etablere 8. klasser på skolen som en evt. afdeling under Sortebakkeskolen. Dette vil kunne dække behovet for lokaler de næste år, og på samme tid får vi mulighed for at få den fornødne tid til at få det fulde overblik over behovet og hvor vi får mest for vore investeringer. Haverslev Skole kan gennemføre undervisningen og man har lokalt mulighed for at samarbejde med Himmerlandscentrets Idræftsefterskole på en række fagområder. Det primære for mig er ikke investering i mursten og jord, men i indhold i undervisning. Det giver et langt større afkast på sigt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...