Udvikleren

Det vigtigste for en virksomhed er, at den er klar til forandringer og dermed kan udvikle sig og tilpasse sig markedets skiftende krav, fastslår Poul Lauritsen

AALBORG:Fra sit hjem i Hasseris kan Poul Lauritsen skue milevidt ud over Limfjorden og dermed det Nordjylland, som han er med til at præge gennem sine formandshverv i bestyrelsen for en række store nordjyske virksomheder - Spar Nord Bank A/S, NOVI A/S, TK Development A/S og Hedegaard A/S. Gennem den seneste halve snes år har Poul Lauritsen gjort bestyrelsesarbejdet til sin levevej - og før da arbejdede han som konsulent professsionelt med virksomhedsudvikling landet over. Men egentlig skulle han have været manufakturhandler i Vesthimmerland som sin far. - Jeg er født i Farsø og opvokset i Aars, hvor mine forældre drev en manufakturforretning, og efter min realeksamen kom jeg i 1952 i lære i en manufakturhandel i Hadsten, fortæller Poul Lauritsen. Fra tiden som lærling har Poul Lauritsen taget to ting med sig gennem livet - at arbejde meget og at kunden altid har ret. At hans løbebane ikke blev et liv med metervarer og tekstiler skyldes militæret. Som alle andre unge mænd i 1950'ernes Danmark måtte Poul Lauritsen trække i trøjen og aftjene sin værnepligt, for det var før, at det var noget der hed frinumre ved sessionen. - I militæret blev jeg forfremmet til løjtnant og fik dermed også en millitær lederuddannelse. Det fik stor betydning for mig, at jeg så tidligt fik et lederansvar og lærte det basale ved ledelse - at gå foran og få andre med sig. At jeg blev løjtnant gav mig også tiltro til, at jeg kunne gennemføre en videregående uddannelse, selv om jeg ikke var student, fortæller Poul Lauritsen. Da han vendte tilbage til det civile liv, rejste Poul Lauritsen derfor til København, hvor han i de næste fem år læste økonomi på Handelshøjskolen. Dengang var der ikke nogen studiestøtte, så for at finansiere studierne fortsatte han med at have rådighedstjeneste som løjtnant af reserven i fritiden. Rationel udvikling Efter sin eksamen som cand.merc. blev Poul Lauritsen ansat som konsulent i københavnervirksomheden T. Bak-Jensen, som på det tidspunkt var det førende konsulentfirma i Danmark - især indenfor virksomhedsledelse og udvikling. Her blev han allerede i en alder af 30 år medlem af firmaets ledelse. - At være konsulent i 1960'ernes Danmark handlede meget om at rationalisere, fortæller Poul Lauritsen. Ordet rationalisere har for mange en tvetydig klang, erkender han. For en ansat, som bliver rationaliseret bort, er rationalisering jo klart negativt. - Men det er jo ingen tilfædighed, at ordet rationalisering kommer af det latinske ord for fornuft - ratio. At rationalisere er med andre ord at indrette virksomheden fornuftigt og dermed sikre dens evne til at udvikle sig og dermed at overleve, påpeger han. - Det gælder jo for alle private virksomheder, at de opererer på markedets vilkår. Og der er ingen virksomheder, der kun oplever i medvind. Alle virksomheder vil på et eller andet tidspunkt opleve en periode med modvind. Her vil den rationelt drevne virksomhed, som formår løbende at udvikle sig og dermed at tilpasse sig, kunne overleve, mens den virksomhed, der ikke formår at tilpasse sig de nye vilkår på markedet, vil bukke under, forklarer Poul Lauritsen. Hjem til Nordjylland Op gennem 1970'erne udviklede konsulentbranchen sig, så der blev lagt stadig mere vægt på udvikling, strategi, management og ledelse. Det var en naturlig følge af, at oliekrisen i 1970'erne satte virksomhederne under et hidtil uset pres. De glade 60'ere med uafbrudt vækst blev med et slag afløst af en verdensomspændende krise med mange virksomhedslukninger og ny arbejdsløshed til følge. - Egentlig er der ikke noget nyt i, at en virksomhed hele tiden skal være i udvikling og være parat til forandringer, hvis den skal overleve. Allerede i år 513 før vor tidsregning sagde grækeren Heraklit at "Kun forandring er permanent". fortæller Poul Lauritsen. - Forandring er med andre ord et af livets grundvilkår - især erhvervslivets, og det gælder både i den private og den offentlige sektor, fortsætter han. Selv om han trivedes som en fisk i vandet i sin rolle med at hjælpe virksomheder landet over med udvikling og tilpasninger, længtes både han og hustruen Else, som også er fra Aars, efter Nordjylland. Da T. Bak-Jensen blev solgt til en verdensomspændende amerikansk konsulentvirksomhed, tog han derfor imod et tilbud om at blive direktør i Hygæa i Aalborg, så han kunne vende hjem til Nordjylland. Det viste sig ganske vist, at Poul Lauritsens kemi ikke helt passede med Hygæas, så tiden hos Hygæa blev kort. Men det rokkede ikke ved lysten til at blive i Nordjylland. - Vi havde dengang tre små børn, og da min datter spurgte os om, hvor vi skulle bo til næste år, vidste jeg, at vi ikke kunne byde børnene at flytte til den anden ende af landet én gang til, siger Poul Lauritsen. Da han sammen med andre af sine tidligere kollegaer købte konsulentfirmaet tilbage af de amerikanske ejere i 1976 og senere hen blev ordførende partner i BakConsult-gruppen, fortsatte Poul Lauridsen derfor med at bo i Aalborg og til gengæld flyve flittigt frem og tilbage mellem hovedstaden og Nordjylland, indtil han tog endelig afsked med konsulenterhvervet i 1993, efter at virksomheden blev solgt endnu en gang. I de senste 10 år har Poul Lauritsen arbejdet som professionel bestyrelsesmedlem. Et karrierevalg han selv betegner som sin tredje alder, for selv om Poul Lauritsen i dag er 66 år, er den tredje alder for ham ikke ensbetydende med at nyde livet som pensionist. - Jeg trives godt med at arbejde. Hele mit liv har jeg arbejdet med virksomhedsudvikling og jeg synes, at jeg har nogle erfaringer, som jeg gerne vil bidrage med. Det er ikke fordi, at jeg har nogle højtravende ideer om at frelse verden, men jeg vil gerne yde mit bidrag til at gøre den lidt bedre, siger Poul Lauritsen. Arbejdet som professionelt bestyrelsesmedlem ligger på mange måder i direkte forlængelse af hans arbejde som konsulent. Også i bestyrelserne arbejder Poul Lauritsen med udvikling og forandring. Men der er også afgørende forskelle. Som kaptajn og redder - Det vigtigste for en bestyrelse er at sørge for en ordentlig direktion og træffe beslutninger, der giver rammen for direktionens udfoldelse, understreger Poul Lauritsen. Direktionen skal have råderum til at foretage den daglige drift, som bestyrelsen ikke skal blande sig i, men samtidig skal bestyrelsen også forholde sig til de beslutninger, som direktionen træffer. - Bestyrelsen skal derfor være en konstruktiv og kritisk sparringspartner for direktionen, men bestyrelsen må også - om nødvendigt - være klar til at afskedige direktionen og indsætte en ny. Bestyrelsen er jo ejernes tillidsmænd, og det er klart, at virksomheden skal drives forsvarligt og efter ejernes ønsker, påpeger Poul Lauritsen. Når ledelsen af en given virksomhed er delt mellem en bestyrelse, som træffer de overordnede beslutninger og en direktion, som varetager den daglige ledelse, er det vigtigt at begge parter respekterer hinandens roller, fastslår han. - En bestyrelse bør ikke udvikle sig til en slags "over-direktion" men heller ikke til et "gummi-stempel" for direktionen. Hvis man skal bruge et billede fra skibsfartens verden, så er direktionen kaptajnen på skibet, mens bestyrelsen er skibsredderen, som afgør hvilke opgaver skibet skal benyttes til, siger Poul Lauritsen. Når de overordnede linier i virksomhedens drift skal lægges, skal bestyrelsen også forholde sig hvilken strategier en virksomhed skal følge, og om man har de medarbejdere, der er nødvendige for at nå målene. Og vigtigst af alt - virksomheden må hele tiden være klar til forandring og udvikling, så man løbende kan tilpasse sig markedets krav. Hvis ikke virksomheden er i udvikling, er den reelt i afvikling. - Det er ikke alle virksomheder, der er det villig til forandringer. Grundlæggende kan en virksomhed være forandringsparat af enten lyst eller nød. Ofte ser man, at en virksomheds vilje til forandringer er omvendt proportional med afstanden til skifteretten, men hvis man kun er villig til forandringer af nød, er det ofte for sent. Man skal være klar til forandringer af lyst - fordi det er en vital del af en virksomhed i udvikling, fastslår Poul Lauritsen. Til en virksomhed i udvikling hører også, at ledelsen tør diskutere de værdier, som virksomheden hviler på, med medarbejderne, så der skabes sammenhæng mellem virksomhedens visioner og den daglige drift. - Det er jo medarbejderne, der har deres daglige arbejde på virksomheden, som i praksis er virksomheden, påpeger Poul Lauritsen. Nordjysk vækstcenter Selv om han ikke vil betegnes som lokalpatriot, lægger Poul Lauritsen ikke skjul på, at han dybt engageret i Nordjyllands udvikling, da han holder af landsdelen, af den nordjyske natur og de mennesker, som bor her. - Tidligere var Nordjylland et filial-samfund. De store landsdækkende virksomheder havde filialer i Nordjylland, men der var meget få markante virksomheder, der havde hjemme her. Dengang betegnede man i landspressen Nordjylland som et udkantsområde, men det er et begreb, som jeg aldrig selv har brugt, da det jo tydeligt bærer præg af, at det er set fra København. For alle os, der bor i det nordjyske, udgår vores verden jo fra Nordjylland. Vi bor derfor ikke i et udgangsområde, fastslår Poul Lauritsen. Han glæder sig derfor over, at i dag er Nordjylland ikke mere et filial-samfund, men et vækstcenter. - Der er meget mere lokal beslutningskraft i Nordjylland end tidligere, fordi vi i dag har mange flere virksomheder, store som små, der hører hjemme her og anskuer verden set fra Nordjylland, siger Poul Lauritsen, som ser optimistisk på det nordjyske erhvervsliv muligheder for fortsat at udvikle sig. - Vi har i Nordjylland udviklet et enestående samarbejde mellem det private erhvervsliv, de offentlige myndigheder i amt og kommune samt ikke mindst med forskerne på Aalborg Universitet. Det nordjyske erhvervsliv er i dag langt bedre rustet til at modstå dårlige konjunkturer end for ti år siden, understreger han.