Jammerbugt

Un­ge øns­ker ind­fly­del­se i hånd­bold­klub

PAN­DRUP:Ung­le­der­ne var in­vi­te­ret med, da Jets­mark HK for­le­den holdt ge­ne­ral­for­sam­ling. Og fra de­res si­de blev der fore­slå­et, at klub­ben skul­le op­ret­te en form for ”ungdomsbestyrelse”, og det vak­te for­stå­el­se hos be­sty­rel­sen. - Fra næs­te sæ­son la­ver vi en­ten et or­gan, hvor de un­ge er re­præ­sen­te­ret el­ler la­der re­præ­sen­tan­ter for ung­dom­men del­ta­ge i fæl­les­mø­der med be­sty­rel­sen, for­kla­rer for­mand Mo­gens Lar­sen, der me­ner, at ini­tia­ti­vet både har­mo­ne­rer med tan­ker­ne i den kom­mu­na­le ung­doms­po­li­tik og med klub­bens eget ini­tia­tiv om­kring ud­dan­nel­se og ind­dra­gel­se af de un­ge i for­en­ings­ar­bej­det. - Ung­doms­af­de­lin­gen fyl­der to tred­je­de­le af fo­re­nin­gen, så det er na­tur­ligt nok, at de un­ge og­så skal hø­res og ha­ve ind­fly­del­se, på­pe­ger Mo­gens Lar­sen, der står i spid­sen for i alt 14 hold sva­ren­de til om­kring 150 med­lem­mer. Han kun­ne i øv­rigt se til­ba­ge på en sæ­son, hvor to her­re­se­nior­hold ryk­ke­de op. - Det var en præs­ta­tion vi ik­ke hav­de hå­bet på fra star­ten, si­ger Mo­gens Lar­sen. Be­sty­rel­sen måt­te si­ge farvel til både Bri­an ”Robs” Niel­sen og Anet­te Clem­men­sen, der ik­ke øn­ske­de at gen­op­stil­le. - Bri­an Niel­sen vil dros­le ned hånd­bold­mæs­sigt og vil ik­ke ha­ve så man­ge hold. Fra næs­te sæ­son bli­ver han til­knyt­tet et til to hold, og det gi­ver os en ny ud­for­dring med hen­syn til at få træ­ner­ka­ba­len til at gå op, si­ger Mo­gens Lar­sen, der til­fø­jer at be­sty­rel­sen blandt an­det vil drøf­te mu­lig­he­den for at få an­sæt­te en træn­er til ung­doms­af­de­lin­gen. Der­ud­over vil klub­ben i lø­bet af det kom­men­de år for­sø­ge at få langt fle­re for­æld­re på ba­nen, der kan hjæl­pe til ved for­skel­li­ge op­ga­ver. - Vi har man­ge go­de for­æld­re, men vi må gø­re en ind­sats i for­hold til de for­æld­re, der ik­ke er spe­ci­elt syn­li­ge og jeg kun­ne fore­stil­le mig, at vi tror på, at vi skal gå di­rek­te i kon­takt med for­æld­re­ne, si­ger Mo­gens Lar­sen. Mo­gens Lar­sen, Niels Jør­gen Pe­der­sen og Erik Sø­ren­sen, alle fra Kaas blev gen­valgt. Li­se Hei­del­bach fra Mo­se­by er ny i be­sty­rel­sen, der­ud­over sid­der Mor­ten Mic­hael­sen, Pan­drup, John Ma­thia­sen, Kaas, Ole Froulund, Pan­drup og Git­te Bach, Pan­drup med i be­sty­rel­sen.

Forsiden