Undervisning

Kommunen kan efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 visitere en elev til vidtgående specialundervisning, når kommunen finder, at elevens udvikling stiller krav om en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødeskommes ved en amtskommunal ordning. Amtskommunen overtager herefter ansvaret for undervisningen og betaler udgiften. Kommunen skal dog betale en grundtakst, der p.t. udgør 176.295 kr. årligt. Forældre kan i henhold til loven anke kommunens afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Der er på budgettet for 2003 afsat 11,1 mio. kr. til takstbetaling til amtskommunen. Merudgiften vil for skoleåret 2003/2004 udgøre ca. 1,2 mio. kr.