Unge SF’ere ville skifte de gamle ud

Kontroversielt forslag faldt efter dundertaler fra mangeårige folketingsmedlemmer

SF’s for­mand Vil­ly Søvn­dal tal­te ved  week­en­dens lands­mø­de med nog­le af SF’s in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bejds­part­ne­re, der er in­vi­te­ret med til lands­mø­det som gæs­ter. Foto: Scan­pix

SF’s for­mand Vil­ly Søvn­dal tal­te ved week­en­dens lands­mø­de med nog­le af SF’s in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bejds­part­ne­re, der er in­vi­te­ret med til lands­mø­det som gæs­ter. Foto: Scan­pix

KØ­BEN­HAVN:En grup­pe unge SF’ere vil le­ve­brøds­po­li­ti­ker­ne i par­ti­et til livs. På SF’s lands­mø­de i week­en­den fore­slog de der­for et ro­ta­tions­prin­cip, så par­ti­ets po­li­ti­ke­re højst må sid­de i Fol­ke­tin­get 12 år i træk. - Gen­nem­snits­al­de­ren i SF’s fol­ke­tings­grup­pe er en af de høj­es­te i Fol­ke­tin­get. Der er be­hov for, at der med jæv­ne mel­lem­rum sker en for­ny­el­se, og vi me­ner, det vil­le være sundt for po­li­ti­ker­ne med et par år uden for Chri­stians­borg, sag­de Jes­per Pe­ter­sen, der er en af op­havs­mæn­de­ne til for­sla­get. Fle­re gar­ve­de SF’ere, med par­ti­ets for­mand Vil­ly Søvn­dal i spid­sen, var på for­hånd stær­kt kri­tis­ke. Det kom der­for som en over­ras­kel­se, da et fler­tal i lands­mø­dets re­dak­tions­ud­valg lør­dag af­ten send­te for­sla­get til af­stem­ning blandt de de­le­ge­re­de. For­mand tal­te imod Før af­stem­nin­gen søn­dag for­mid­dag gik en al­vor­lig Vil­ly Søvn­dal på ta­ler­sto­len. - Er det lands­mø­det, der skal be­stem­me, om fyn­bo­er­ne skal re­præ­sen­te­res af Anne Baast­rup, spurg­te han som ek­sem­pel. Den 54-åri­ge Anne Baast­rup er en af dem, der vil­le bli­ve ramt, hvis for­sla­get blev ved­ta­get. - NEJ, tord­ne­de Vil­ly Søvn­dal selv. Også Ole Sohn tal­te dun­der mod de un­ges rotationstanker. - I fra­ta­ger væl­ger­ne ret­ten til selv at be­stem­me. Det kan I ikke, men­te han. Ve­te­ra­ner­nes ad­var­sel vir­ke­de ef­ter hen­sig­ten. For­sla­get blev stemt ned med et mas­sivt fler­tal og stort bi­fald til føl­ge. Men de unge gi­ver ikke op. - Hvis vi ikke får den nød­ven­di­ge for­yn­gel­se ef­ter næs­te valg, me­ner jeg, det er nød­ven­digt at tage det op igen, sag­de Jes­per Pe­ter­sen ef­ter af­stem­nin­gen. En­heds­lis­ten er det ene­ste par­ti, der i dag har ro­ta­tions­prin­cip i Fol­ke­tin­get.