Unuanceret debat

Pensioneret oberst, folketingsmedlem Jens Christian Lund (S), udtaler i Berlingske Tidende,

VÆRNEPLIGT:Pensioneret oberst, folketingsmedlem Jens Christian Lund (S), udtaler i Berlingske Tidende, at totalforsvarsstyrken på 12.000 tidligere værnepligtige er et illusionsnummer. Hvis forsvaret og Beredskabsstyrelsen ikke kan begrunde værnepligten bedre, end de gør nu, bør den stilles i bero, Radikale Venstres MF, Morten Helveg Petersen, er helt enig med Socialdemokratiet, men går et skridt videre og mener, at værnepligten bør helt afskaffes. Han læner sig op ad en forskningsrapport fra Dansk Institut for Militære Studier, der i november påviste, at det er muligt at rekruttere det nødvendige antal frivillige uden brug af tvang. Begge skærer desværre værnepligten over én kam og fokuserer ensidigt på værnepligten i forsvaret. Kære debattører – vågn nu op og lad være med at føre en så unuanceret værnepligtsdebat. Der er i særdeles høj grad forskel på at aftjene værnepligten i Beredskabsstyrelsen og i forsvaret (hæren, søværnet og flyvevåbnet). En så unuanceret holdning til og debat om værnepligten i Danmark, som henholdsvis Socialdemokratiet og Radikale Venstre gør sig til talsmænd for, kan i værste fald betyde, at Danmarks beredskab kan blive svækket. Det kan næppe være meningen med debatten. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er illusorisk at tro, om 12.000 tidligere værnepligtige i forsvaret nogensinde vil kunne bruges, som anført af Jens Chr. Lund. Jeg vil derimod godt gøre mig til talsmand for, at de 750 værnepligtige, som Beredskabsstyrelsen hvert år uddanner, gør en forskel! Når Radikale Venstre ensidigt hælder til konklusionerne i den tidligere nævnte forskningsrapport, om at værnepligten kan afskaffes – eller sættes på standby, så viser det med al tydelighed, at Radikale Venstre helt har ladet være med at forholde sig til, hvad aftjening af værnepligten i Beredkabsstyrelsen betyder for de unge mennesker og for det danske samfund. Ved at føre en så unuanceret debat om værnepligten, fremstår den alene som forsvarets værnepligt – hvilket også er den værnepligt, som forskningsrapporten forholder sig til. Forskningsrapporten forholder sig ikke til Beredskabsstyrelsens værnepligt. Den igangværende unuancerede debat om værnepligten vil kunne få fatale konsekvenser for den store og nødvendige samfundsvigtige funktion som Beredskabsstyrelsens værnepligtige varetager under deres uddannelse. Det kan undre, at de politiske partier, der indgik aftale om redningsberedskabet efter 2006, hvoraf det bl.a. fremgår, at der skal gennemføres en undersøgelse af det statslige redningsberedskabs organisation, struktur og kapaciteter., tilsyneladende ikke har læst rapporten, der kom ud af denne undersøgelse. I rapporten anføres bl.a., ”…ifølge den indeværende politiske aftale om beredskabet uddannes der årligt 750 værnepligtige i det statslige redningsberedskab. Uddannelsen er en seks måneders kompetencegivende uddannelse indenfor brand, redning og CBRN. Centrene starter nye værnepligtshold hver anden måned, hvilket betyder, at der til stadighed er op mod 400 værnepligtige indkaldt til det statslige redningsberedskab…” Endvidere anføres i rapporten, ”… Ses der på anvendelsen af det statslige mandskab i praktisk indsatssammenhæng, vil det statslige redningsberedskab kunne holde op mod 140 allerede indkaldte værnepligtige og befalingsmænd indsat i op til ti dage, uden det har indgribende konsekvenser for uddannelsen af de værnepligtige eller opretholdelse af beredskabet i øvrigt… Det statslige redningsberedskab råder over materiel, der kan stilles til rådighed for samfundet, når store og komplicerede opgaver skal løses af redningsberedskabet. Ved de helt store indsatser vil centrene anvende alt til rådigværende materiel, inklusiv uddannelsesmateriel…” Beredskabsstyrelsens beredskabscentre, hvor de værnepligtige uddannes, indgår således som et vigtigt element i det niveaudelte beredskab. Uddannelsen og dermed værnepligten i Beredskabsstyrel-sen retter sig således mod at kunne hjælpe samfundet nu og her, måtte behovet opstå. Beredskabsstyrelsen har - for at undersøge, hvilken effekt uddannelserne har for Beredskabsstyrelsens værnepligtige, gennemført effektmålinger af Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse – sidst ultimo 2008. Resultatet af denne effektmåling kan bl.a. læses i en rapport offentliggjort på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. Og den taler sit tydelige sprog. I rapporten findes de mange gode argumenter for at bevare værnepligten i Beredskabsstyrelsen – argumenter, som Jens Chr. Lund efterlyser, men som han måske har overset, idet jeg antager, at han har læst rapporten, når han skråsikkert udtaler sig om, at Beredskabsstyrelsen ikke kan begrunde værnepligten godt nok. Uddannelsen af værnepligtige i Beredskabsstyrelsen hjælper danskerne til at få en mere sikker hverdag. De værnepligtige bliver nemlig uddannet til at håndtere ulykker som f.eks. at bekæmpe olieforurening, brand, kemikalieudslip samt assistere ved trafikuheld og til at yde førstehjælp. Samtidig giver uddannelsen Beredskabsstyrelsens værnepligtige en god ballast, som hjælper dem i deres civile liv. Omkring halvdelen af Beredskabsstyrelsens værnepligtige finder selv, at uddannelsen som værnepligtig har gjort dem bedre i stand til at klare deres opgaver i det daglige. Danmark får med Beredskabsstyrelsens værnepligtige hvert år en voksende gruppe effektive og kvalificerede mennesker, der kan være med til at beskytte samfundet i krisesituationer. Beredskabsstyrelsens værnepligtige tilbydes Danmarks bredest favnende beredskabsfaglige uddannelse. Desuden giver uddannelsen god mening for Beredskabsstyrelsens værnepligtige, der mener at kan bruge den i deres fremtidige dagligdag. 9 ud af 10 føler sig bedre kvalificerede til at yde førstehjælp, og flere end hver 3. gør mere for at holde sig i form efter at have aftjent værnepligten. Endvidere viser målingen, at uddannelsen som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen giver bedre jobmuligheder. Halvdelen henviser i deres jobansøgninger til, at de har aftjent værnepligten i Beredskabsstyrelsen. Uddannelsen betyder, at Beredskabsstyrelsens værnepligtige bliver mere opmærksomme på at undgå brandfarlige situationer, og de lærer at være mere forsigtige, når de omgås farlige kemikalier og brandbare væsker. Beredskabsstyrelsens værnepligtige opnår således en lang række færdigheder og holdninger, der gavner det danske samfund som helhed. Der bliver hvert år sendt 750 personer ud i det danske samfund med en mere ansvarlig holdning til områder, der traditionelt kan koste mange skattekroner at håndtere – f.eks. hurtig indgriben ved uheld, hvorved omkostningstunge hospitalsindlæggelser måske kan minimeres eller forebyggelse af brande, herunder dødsbrande. Beredskabsstyrelsen uddanner ganske vist ”kun” 750 værnepligtige om året – ikke mange set i forhold til det antal værnepligtige, som forsvaret uddanner. Men de få har vel også lov til at komme til orde og blive hørt. Det er jeg sikker på, at Radikale Venstre er helt enige i. Så derfor, kære debattører – en mere nuanceret værnepligtsdebat – tak!