Hospitaler

Usaglige forslag

12.5. vedtog regionsrådet at sende et udkast til ”Plangrundlag for det fremtidige Sygehus Himmerland” i høring.

Der er tale om et udkast, der kan give anledning til meget stor bekymring specielt for Farsø Sygehus' vedkommende. Udkastet indeholder en fortsat udtynding af funktioner i Farsø og det i en sådan grad, at man må spørge, om det egentlige mål er i løbet af nogle år helt at lukke i Farsø. En sådan pessimistisk vurdering styrkes også af erfaringer fra de seneste år. Her har stærke og ledende kræfter i Regionsrådet bevidst søgt at samle alle himmerlandske sygehusfunktioner i Hobro. Det mislykkedes heldigvis, fordi det landsdækkende ekspert-udvalg, Juhl-udvalget, helt klart pegede på, at det var Farsø, man burde satse på, og fordi der ikke kunne skaffes penge til det store og dyre byggeri i Hobro. Nu er så planen, at der fortsat skal være sygehus begge steder. Og ikke et ondt ord om det. Problemet opstår, når man nærlæser, hvad der i fordelingen af opgaver er tiltænkt Farsø. Der er tale om en meget stor udtynding af funktioner – nogle på kort og andre på lidt længere sigt. Og dette kommer oveni, at man allerede de seneste år har svækket sygehuset ved at flytte en række væsentlige opgaver væk fra Farsø. Man flyttede en velfungerende genoptræningsafdeling. Hele administrationen ligger nu i Hobro, hvor det ved dannelsen af Sygehus Himmerland var forudsætningen, at der skulle være en ligestilling mellem de to sygehuse med synlig daglig ledelse på begge matrikler. Det findes ikke mere. Og flere negative ændringer kunne nævnes. Helt aktuelt skal nu køkkenfunktionerne i Farsø yderligere beskæres, fordi sygehuskøkkenet i Hobro har mistet madleverancen til kommunale plejehjem i byen! Hvor er logikken? Og laboratoriefunktionerne med blodtypebestemmelse er også tænkt reduceret til stor skade for sikkerheden ved operationer på sygehuset. Disse og endnu flere ting gør, at det nu vedtagne udkast til plangrundlag læses med stor skepsis. Og hvad finder man så? Ja, de to mest konkrete ting er, at der hurtigt skal flyttes 12 medicinske senge fra Farsø til Hobro, og at den døgndækkende akutfunktion i Farsø skal lukkes. I stedet skal der etableres et Generelt Modtage Afsnit (til 38 millioner kr.) i Hobro, en såkaldt GMA, som vist ingen rigtig ved, hvad er. Hvis dette bliver til noget, vil den medicinske afdeling på lidt længere sigt helt forsvinde i Farsø, og dermed vil en forudsætning for den med rette berømte ortopædkirurgiske funktion i Farsø også lukke, idet det er væsentlig for ortopæderne at have samspillet med en velfungerende medicinsk afdeling på stedet. Nu er det vedtagne jo heldigvis kun et udkast, som er sendt til høring. Det er vigtigt nu at få alle aspekter og hensigter klart belyst og så få gjort opmærksom på de urimeligheder og usaglige forslag, som det indeholder. P.S.: Hvis man er uenig eller ikke ønsker at anerkende ovenstående, kan man jo vælge den nemme udvej og sige, at det er skrevet af en lokal vesthimmerlænding, der blot er ude på at drive ”postnummer-politik”. Men læs så lige et indlæg (14.5.), hvor Hans Bjørn fra Terndrup (!) under overskriften ”Dårlig idé” giver en sønderlemmende kritik af bl.a. at etablere akut modtagelse for hele Himmerland i Hobro. Han skriver: "Ulykker og akutte sygdomme sker rundt omkring, og derfor må det i mange tilfælde være mere betryggende, at ambulancen får kurs mod Farsø end mod Hobro. Vi synes, det er ulig lettere at køre til Farsø end gennem det makværk af ensporede gader, man har lavet i Hobro”.