Socialforsorg

Usympatisk og ufleksibelt forslag

Dansk Folkeparti er skeptisk over for regeringens planer om at begrænse adgangen til supplerende dagpenge. Først og fremmest fordi vi mener, at forslaget er usympatisk, og at det uundgåeligt vil få social slagside, idet man skærer alle ledige over én kam og begrænser deres muligheder for at tage imod deltidsbeskæftigelse. Regeringens opfattelse af, at der vil kunne spares 800 millioner på den konto deler vi heller ikke. Tværtimod har vi en formodning om, at en begrænsning af adgangen til supplerende dagpenge vil medføre en merudgift for samfundet i form af stigende ledighed, ligesom forslaget vil ramme de arbejdsgivere, der udbyder sæsonbetonet arbejde, eller som ikke har økonomiske muligheder for at tilbyde fuldtidsbeskæftigelse. Retter vi blikket mod Tyskland, kan vi se, hvordan et ufleksibelt arbejdsmarked har været medvirkende årsag til den store ledighed. Flere tyske politikere har derfor rost den danske arbejdsmarkedsmodel, som kombinerer en nærmest amerikansk fleksibilitet og mobilitet med den skandinaviske velfærdstanke. Denne unikke model vil efter min opfattelse blive skudt i sænk af regeringens forslag. Men lad os se nærmere på forslaget. Regeringen ønsker at ændre reglerne, så den ledige fremover skal være ledig i to dage om ugen mod én dag i dag. På den konto forventer man at kunne spare 300 millioner kroner. Men vil der så ikke være en masse arbejde, som ikke længere bliver udført? Folk, som arbejder på nedsat tid kan blive tvunget ud i fuld ledighed. Regeringen vil endvidere stramme op på reglerne om timeoverførsel i dagpengesystemet. Det betyder, at lønmodtagere, der får overarbejde tilbudt som bonus ved ansættelsens ophør, skal tvinges til at afspadsere. Ellers får de karantæne. Her griber regeringen ind i aftaler, som er indgået mellem den enkelte arbejder og virksomheden - aftaler, som er godkendt af den pågældende arbejders fagforening. Endelig vil regeringen udvide beregningsperioden for dagpengesatsen fra tre til seks måneder. Dermed vil man forhindre, at ledige spekulerer i at tage et kort midlertidigt job til en høj løn for at optjene ret til en højere dagpengesats. Igen et indgreb, der kan få alvorlige konsekvenser for arbejdsmarkedets fleksibilitet. For dermed bliver ledige forhindret i at tage vikariater og sæsonbetonet arbejde. Samlet set er det min opfattelse, at regeringens besparelser vil medføre øgede udgifter, når ledigheden stiger som følge af dagpengemodtagernes manglende incitament til at søge beskæftigelse. Endnu værre er det, at regeringen med dette forslag medvirker til at mistænkeliggøre alle dagpengemodtagere. Dansk Folkeparti vil naturligvis gerne forhindre ethvert misbrug af systemet. Hvis der virkelig er højtlønnede, der spekulerer i dagpengesystemet, skal det selvfølgelig bremses. Men det nytter ikke noget at slå patienten ihjel under operationen, og derfor må regeringen komme med en mere nuanceret plan for, hvordan misbruget kan bekæmpes, uden at man rammer alle dagpengemodtagere. Det samme gælder for revalideringen, hvor regeringen vil forhindre kontanthjælpsmodtagere i at komme på revalidering, idet man vil undgå "social shopping" og misbrug. Men regeringen glemmer, at ordningen er et tilbud til syge mennesker, og at det i forvejen er ganske svært at opnå revalidering, da kommunerne afholder størsteparten af udgifterne. Et forslag, der meget let kan få social slagside. Lad mig derfor slå fast, at Dansk Folkeparti ikke vil medvirke til at forringe mulighederne for de arbejdsløse. Regeringen må komme med et mere konstruktivt bud, hvis vi skal medvirke.