Aalborg

Uzi & Ari og ELEPHANT9 på Studenterhuset

Tra­di­tio­nen tro star­ter Stu­den­ter­hu­set på den nye kon­cert­sæ­son i sid­ste uge i ja­nu­ar. Tors­dag op­træ­der det ame­ri­kan­ske indie­band, Uzi & Ari, og ban­det er tid­li­ge­re ble­vet sam­men­lig­net med pro­mi­nen­te nav­ne som Mogwai og Ra­dio­heads Thom Yor­ke.

Indiebandet Uzi & Ari åbner halvårsprogrammet på Studenterhuset torsdag 29. januar

Indiebandet Uzi & Ari åbner halvårsprogrammet på Studenterhuset torsdag 29. januar

Ban­det fra Salt Lake City har ud­gi­vet tre al­bums med de­but i 2004. Næs­te kon­cert fin­der sted al­le­re­de lør­dag 31. ja­nu­ar, når Studenterhusets jazz­klub, Lim­bo, har in­vi­te­ret ELEPHANT9 til op­træ­de med sin egen or­gel­funk, elek­tro­nis­ke jazz og ustop­pe­li­ge breakbeats. De tre mu­si­ke­re hø­rer hjem­me i Nor­ge og ud­gav sid­ste år den in­ter­na­tio­nalt me­get roste pla­de, Dodovoodoo.