Lokalpolitik

V-glæde over Aalbæk

Erhvervslivet trives og fastholder arbejdspladser

AALBÆK:Der er god grund til at glæde sig over en positiv udvikling i kommunens nordligste område - specielt Aalbæk. Det fastslog formanden for Raabjerg Sogns Venstrevælgerforening, byrdåsmedlem Per Nilsson, på generalforsamlingen. - Trods Kommunens ringe økonomi har der lokalt været mulighed for at gennemføre en række projekter til glæde for områdets borgere. Lad mig nævne: Udvidelse af Aalbæk Børnehave, etablering af Kulturhus i den gamle inspektørbolig, forbedring af drifts-aftalen med Aalbæk Havn, projektering af yderligere fem ældreboliger på Stationsvej, og herudover er private byggevirksomheder i færd med salg og opførelse af en del andelsboliger. - Erhvervslivet lokalt trives også, hvilket fastholder mange lokale arbejdspladser, som blandt andet er en af forudsætningerne for at fastholde og udbygge vort lokale samfund, sagde Per Nilsson. Venstre skal til at danne en ny foreningen, som formanden forklarede på denne måde: - Rent organisatorisk har Venstre i løbet af 2002 vedtaget nye vedtægter, som indebærer, at lokalforeningens vedtægter også skal ændres. Vedtægtsændringen bevirker endvidere, at der i kommuner med flere lokalforeninger skal etableres en egentlig kommuneorganisation. Der vil blive indkaldt til stiftende generalforsamling i ommuneorganisationen den 11. marts. Per Nilsson konstaterede, at Venstre i Nordjyllands Amtsråd ikke helt har den indflydelse, som partiet gerne så. - Men vore amtspolitikere gør en stor indsats for at føre en konstruktiv politik for at få så mange Venstre synspunkter som muligt tilgodeset. - På sundhedsområdet har formanden for udvalget Karl Bornhøft gjort et stort nummer ud af at beskylde regeringen og Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen for alle amtets problemer. En saglig gennemgang af de faktiske forhold vil vise, at Nordjyllands Amt ikke er blevet snydt på sundhedsområdet, men tværtimod endda tjente penge på udførelsen af de opgaver, som gav mulighed for at få del i den pulje, som regeringen havde afsat til sygehuse, der kunne levere en større produktion. - Vort lokale amtsrådsmedlem Inger Støtt arbejder vedholdende for, at amtet gennemfører vejudvidelsen Aalbæk - Skagen og en renovering af banen med hensyn til såvel skinner som togsæt, sagde formanden. Per Nilsson redegjorde også for sit syn på udviklingen i Skagen Kommune. - Der er brugt mange kræfter på at undersøge forskellige muligheder for at til-passe kommunens organisering og økonomi til det aktuelle indbyggerantal. Nogle af de allerede gennemførte tilpasninger kan på nogle områder virke store. Årsagen hertil er, at der i tidligere år ikke løbende har været gennemført tilpasninger af organisationen i forhold til befolkningsudviklingen og dens fordeling på aldersgrupper. - Kommunens økonomi er i løbet af 2002 stabiliseret, og det skulle på lidt længere sigt gerne resultere i en større handlefrihed. - En fremtidig bedre kommunal økonomi vil givetvis være med til at tegne et mere positivt billede af Skagen Kommune og på sigt give et bedre forhold mellem de skatter, der opkræves og de ydelser Kommunen leverer. Forholdet mellem offentlige tilbud og skatter påvirker givetvis også nye borgeres beslutningsgrundlag i forbindelse med en eventuel bosættelse i Kommunen. -Antallet af arbejdspladser i Kommunen har været stabilt om end lidt stigende i de sidste år, hvilket afspejler erhvervslivets tiltro til fremtiden. Dette er meget glædeligt, og kommunen skal i fremtiden gøre en stor indsats for at understøtte den positive udvikling, sagde formanden.