V og K klar med budgetforslag

Ingen skattestigninger i alternativt udspil fra de borgerlige i Hals Byråd

HALS:Den borgerlige fløj i Hals Byråd, Venstre og Det Konservative Folkeparti, har nu præsenteret det budgetforslag, der skal fungere som deres alternativ til det budgetforslag, som Socialdemokraterne tidligere har præsenteret - og som i onsdags blev sendt videre til andenbehandling i byrådet 9. oktober. I det alternative VK-forslag er der som ventet ikke tale om nogle skattestigninger, og det forklares med det af regeringen indførte skattestop samt den kendsgerning, at regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået aftale om ikke at hæve skatterne i 2003. Mens netop spørgsmålet om skattestigninger er dét, der har fået årets budgetforhandlinger til at bryde sammen, så afslører det alternative budgetforslag fra V og K også, at der på en lang række områder godt kan opnås enighed med Socialdemokraterne - ligesom de to byrådsfløje imidlertid også på andre områder er langt fra hinanden. Anlæg Ser man først på anlægsbudgettet, så er VK-lejren enig med S i, at der fortsat skal renoveres på Gandrup Skole, og at der skal bruges en mio. kr. på trafiksikring samt et tilsvarende beløb på byforskønnelse i V. Hassing. Enigheden rækker også videre til, at der i Hals skal etableres en sti til Fjordparken, ligesom de borgerlige også vil bruge penge på både renovering af legepladser og asfalt på p-pladsen ved børnehaven Ulvereden i Ulsted. Derudover vil V og K også som S have udvalgspuljer til diverse anlæg på tilsammen 1,4 mio. kr., men her hører enigheden på anlægsområdet så også op, idet V og K ikke som S vil bruge hverken 6,5 mio. kr. på den næste etape af Hals Skoles renovering eller fire mio. kr. på etableringen af en ny børnehave. Omvendt vil V og K - modsat S - bruge 40.000 kr. på at købe Larsens Plads i Stae for at få gennemført en forskønnelse af denne, og med hensyn til S-lejrens ønske om at skyde 740.000 kr. i etableringen af nye, almennyttige boliger opererer VK-lejren i deres budgetforslag med kun halvdelen af dette beløb - så der bliver tale om seks nye boliger årligt frem for 12 som foreslået af S. Udvidelser Med hensyn til næste års udvidelser er der i VK-forslaget også en række områder, hvor der kan findes fodslag med S, og det drejer sig blandt andet om et driftstilskud til Ulsted Ridehal og betaling for borgernes bibliotekslån i Aalborg Kommune. Ekstra 200.000 kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger vil VK også gerne være med til, og det samme gælder en kompensation til skolerne på 120.000 kr. i forbindelse med indkøbsordningen. S-lejrens forslag om faste gæstedagplejere og penge til nedlægning af bredbånd vil VK-folkene imidlertid ikke være med til, og de vil i stedet hellere bruge penge på forebyggende ryggymnastik for personalet i kommunens daginstitutioner. Derudover vil V og K have, at man i børnepasningen ændrer det sådan, at tre børn under et år skal tælle for fire børn, hvilket vil mindske belastningen for personalet og forhøje børnepasnings-kvaliteten. Slutteligt vil V og K kun bruge ekstra 30.000 kr. i personaleudgifter i forbindelse med etableringen af et nyt bofællesskab i Gandrup - et beløb, der er markant mindre end S-forslaget på samme område. Her er beløbet sat til 167.000 kr. Besparelser Når det gælder besparelser, skiller VK-lejren sig markant ud ved ikke at bakke op om S-forslaget om at hæve klassekvotienterne, og heller ikke kravet om at spare en mio. kr. i socialudvalget finder man i VK-forslaget. Til gengæld kan de borgerlige godt bakke op om S-ønsket om at spare på vintertjenesten og på el-markedet, og VK-lejren vil også gerne spare på Ny Skoledag ved at ansætte pædagogerne på lærervilkår, ligesom også S-forslaget om at holde fire børnehaver lukket i industriferien støttes i det alternative budgetforslag. Samtidig vil VK også gerne være med til at spare bloktilskud på tilsammen 149.000 kr. til socialforvaltningen og teknisk forvaltning, men derudover vil V og K imidlertid også spare to personer væk i den kommunale administration. Det skal ske ved naturlig afgang. V og K vil videre spare på indkøb til Materielgården samt på støtten til individuel befordring og en styrket genoptræning af borgernes daglige færdigheder, og slutteligt vil de borgerlige i byrådet også spare en halv million på de beskæftigelsesfremmende aktiviteter i kommunen. Denne besparelse fremkommer som en merindtægt på grund af regeringens indsats på beskæftigelsesfremme-området.