Lokalpolitik

V og S svarer tilsynsrådet

Fronterne trukket skarpt op i sagen om nedrivingen af Nibe Boldklubs gamle klubhus

NIBE:Tilsynsrådet modtager nu svarene fra det absolutte Venstreflertal og Socialdemokraterne i klagesagen rejst af Socialdemokraterne om Venstres omstridte nedrivning af Nibe Boldklubs klubhus. S hævder, at borgmester Jens Østergaard Madsen uden politisk beslutning og uden økonomisk bevilling gav ordre til at rive huset ned, og dermed tilsidesatte Loven om Kommunernes Styrelse. Det tidligere byrådsflertal bestående af S, Borgerlisten og Nærdemokraterne besluttede kort før jul 2001 at åbne mulighed for at ombygge klubhuset til aktivitetscenter for flere hundrede borgere i klubber og foreninger med et overtal af ældre medlemmer - udenom Venstre. Borgerne havde udsigt til at blive hjemløse, når SiD lukkede for udlejning af sit store festlokale til foreninger - til fordel for eneudlejning til Post Danmarks lokale posthus. Det nye absolutte Venstreflertal besluttede dog efter årsskiftet at rive klubhuset ned. Det skete i oktober sidste år, og V mener fortsat, at det skete i fuld overensstemmelse med det gamle flertals krav til et aktivitetscenter - at det skulle være selvstyrende og overvejende selvfinansieret, ikke kommunalt. Beslutningen på byrådsmødet 18. december 2001 signeret S, Borgerlisten og Nærdemokraterne: - "Det vedtages, at boldklubbens hus ikke p.t nedrives. Såfremt der inden udgangen af 2002 etableres en selvejende institution, eller en sammenslutning af flere klubber, der forpligter sig til at drive huset som aktivitetshus, overdrages de huset for et beløb på samme niveau, som det boldklubben i sin tid gav. Nibe Kommune bevilger dem samtidig et beløb svarende til, hvad det vil koste at nedrive huset". Petanqueklubben, ældre - og handicapforeninger dannede sammen med flygtningegruppen kort derefter foreningen VIFTEN, der skulle drive aktivitetshuset, men Venstre fastholder, at det ikke var nok til at opfylde betingelserne. - Det viste sig, at foreningerne ikke var klar til selv at magte opgaven, at nogle mente aktivitetscentret skulle være kommunalt, og så var betingelserne for at bevare klubhuset jo ikke opfyldt, lød det på denne uges byrådsmøde fra borgmester Jens Østergaard Madsen (V). - Det passer ikke. Blot en enkelt ønskede et kommunalt drevet aktivitetscenter på borgermødet i december 2001, lød svaret fra Elin Møller (S). Nibe Kommune købte klubhuset af Nibe Boldklub for 600.000 kroner, det er nævnt i en lokalplan for området, dertil kommer omkostningerne til nedrivning, men borgmesteren understreger, at den nuværende tomme grund fortsat er kommunal. - Bliver den solgt, kommer indtægterne naturligvis den kommunale kasse til gode. Mogens O. Madsen (SF) undlod at tage stilling til de to svar fra V og S. Det er endnu uvist, hvornår Tilsynsrådet kommer med en afgørelse i tvisten. Tilsynsrådet afvist en klage fra pentanque-klubben i samme sag, og har også denne gang pligt til kun at tage stilling til det juridiske.